دوره و شماره: دوره 2، تابستان - شماره پیاپی 4، تابستان 1391، صفحه 4-73 
2. مدل سازی رفتار سیستم های پیچیده با استفاده از دیدگاه های جزیی

صفحه 14-23

جعفر قیدرخلجانی؛ حسن حاجی قاسمی؛ رضا حاجی قاسمی