شناسائی و ارزیابی بلوغ یک طرح سامانه‌ی عملیاتی از طریق معرفی شاخص نظام‌مند سطوح آمادگی سیستمی (SRL)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

-

چکیده

سطوح آمادگی فناوری(TRL)بعنوان یک شاخص نظام‌مند برای شناسائی بلوغ فناوری‌های خاص بطور گسترده استفاده شده و اجازه می‌دهند تا یک مقایسه استوار و محکم بین بلوغ انواع مختلف فناوری‌ها صورت پذیرد. در این مقاله ابتدا سطوح آمادگی فناوری معرفی شده و بر اساس نقائص مطرح شده، نشان داده می‌شود که تعریف مفاهیم فراگیرتر از آن که بتواند نقش یک فناوری مستقل را در یک سامانه‌ای که متشکل از چندین فناوری که اثر متقابل روی یکدیگر دارند تحلیل نماید، لازم خواهد بود. سپس بمنظور نشان دادن وابستگی‌های مرتبط در سطح سامانة عملیاتی، مفهوم سطوح آمادگی سیستمی (SRL)معرفی می‌گردد. در یک محیط سامانة عملیاتی، ملاحظات مربوط به مجتمع‌سازی، با هم‌کارکردن و پشتیبانی از یکدیگر اهمیت زیادی خواهند داشت. در ادامه مبانی مفهوم سطوح آمادگی سیستمی و چارچوب توسعه، ارزیابی، صحه‌گذاری آن نشان داده خواهند شد.

کلیدواژه‌ها