محورهای مقالات نشریه مدیریت استاندارد و کیفیت

محورهای ارائه مقالات:

- استانداردسازی و کیفیت در نظام اکتساب سامانه ها، محصولات و خدمات

 - استاندارسازی و انتقال دانش و فناوری

- پژوهش و نوآوری در استانداردسازی

- آموزش وترویج استانداردسازی

 - تمدن سازی فنی اجتماعی و زیرساخت های  فنی اجتماعی تمدن نوین اسلامی

- استانداردسازی راهبردی وحاکمیتی و ایجاد زیست بوم استانداردسازی

- استانداردسازی و نظام‌های تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق

- پیشران‌ها، توانمندسازی‌ها و چالش‌های نظام استانداردسازی

- استانداردسازی و مدیریت استانداردسازی

- اقتصاد استانداردسازی و حفظ ثروت ملی

- پیشران‌ها و توانمندسازی های استانداردسازی سازمانی (شرکتی)

- استانداردسازی و نوآوری و تحقیق

- زیرساخت های فنی و انسانی استانداردسازی