اعضای هیات تحریریه

سردبیر

ناصر شهلائی

مدیریت راهبردی دفاعی استاد دانشگاه

infojstandardization.ir

اعضای هیات تحریریه

منوچهر منطقی

مدیریت سیستم ها دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

maanteghimut.ac.ir

ابراهیم محمودزاده

دانشیار دانشگاه مالک اشتر

infojstandardization.ir

محمدرضا ولوی

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر

m.valavimut.ac.ir

سیدمحمدمهدی هادوی

خوردگی و اکسیداسیون دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/shadavi
sm.hadavimodares.ac.ir
82884974

محمد رضا تقوا

استاد- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

taghvaaatu.ac.ir

علی جبار رشیدی

برق - مخابرات عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشیار

arashidimut.ac.ir

رضا حسنوی آتشگاه

استاد

hosnavimut.ac.ir