اعضای هیات تحریریه

سردبیر

ناصر شهلائی

مدیریت راهبردی دفاعی استاد دانشگاه

infojstandardization.ir

اعضای هیات تحریریه

منوچهر منطقی

مدیریت سیستم ها دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

maanteghimut.ac.ir

ابراهیم محمودزاده

دانشیار دانشگاه مالک اشتر

infojstandardization.ir

محمدرضا ولوی

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر

m.valavimut.ac.ir

سیدمحمدمهدی هادوی

خوردگی و اکسیداسیون دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/shadavi
sm.hadavimodares.ac.ir
82884974

ابوطالب شفقت

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

shafaghat-abmut.ac.ir

مصطفی تمتاجی

دکترای تخصصی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

tamtajiatu.ac.ir

محمد رضا تقوا

استاد- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

taghvaaatu.ac.ir

محمدرضا کریمی قهرودی

استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

faavad10gmail.com

علی جبار رشیدی

برق - مخابرات عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشیار

arashidimut.ac.ir

رضا مظفری نیا

مهندسی مواد مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‌های ساخت_ مهندسی مواد

rmozaffarinia381gmail.com