فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقالات در فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت