درباره نشریه

فصل‌نامه مدیریت استاندارد و کیفیت - Quality & Standard Management Journal

رتبه علمی: 

علمی 

دوره انتشار: 

فصل‌نامه 

ISSN:

2345-3311

زبان: 

فارسی 

صاحب امتیاز: 

موسسه آموزشی و تحقیقاتی با همکاری انجمن تعالی کسب و کار ایران

مدیر مسئول: 

 محمدرضا کریمی قهرودی

سردبیر: 

 ناصر شهلائی

جانشین سردبیر: 

سیدطه‌حسین مرتجی

   

مدیر داخلی:

روح‌اله جعفری

هیئت تحریریه: 

منوچهر منطقی، ابراهیم محمودزاده، محمدرضا ولوی، محمدمهدی هادوی، محمدرضا تقوا، علی جبار رشیدی، رضا حسنوی آتشگاه

محل انتشار: 

تهران 

صندوق پستی: 

تهران 

سایت اختصاصی: 

www.jstandardization.ir