اهداف و چشم انداز

 
  • تقویت جایگاه مدیریت استانداردسازی، انتقال دانش و فناوری، کیفیت.
  • گسترش مرزهای دانش در زمینه استانداردسازی، پژوهش و نوآوری و مالکیت فکری.
  •  نشر نظریه‌ها، یافته‌ها، الگوها و دستاوردهای نظری و کاربردی در زمینه دانش استانداردسازی، پژوهش و نوآوری.
  • توسعه استانداردسازی، پژوهش و نوآوری، ترویج و فرهنگ آموزش.