ارائه روش پایش کیفیت عملکرد کادر درمانی، مبتنی بر رگرسیون تحلیل بقا

نوع مقاله : کاربردی

نویسنده

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

امروزه کاهش مخاطرات و ارائه خدمات باکیفیت در سیستم‌های سلامت و درمان برای محققان مهم می‌باشد. استفاده از ابزارهای کنترل کیفیت در ارزیابی کیفیت درمان بیماران در سا‌ل‌های اخیر توجه محققین این حوزه را به خود جلب کرده است. پژوهشگران با روش‌های مختلف، سعی در پایش زمان بقای بیماران داشته‌اند. ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﻭﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺑـﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﻣﻲ‌ﺳﺎﺯﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺧﺎﺹ یک  ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻭﺭﻧﺪ. در مقابل تلاش‌های فراوانی که بر روی پایش عملکرد جراحی قلب انجام شده است، توجه چندانی از سوی محققین این حوزه به پایش عملکرد کادر درمانی مبتنی بر مبتنی بر رگرسیون تحلیل بقا نشده است. در این پژوهش سعی شده است با ورود به فضای خدمات درمانی، مدت زمان بقای بیماران به عنوان یک مشخصه کیفی در نظر گرفته می شود و ریسک ناشی از هر بیمار و عملکرد کادر درمانی بر اساس روش رگرسیون زمان شکست تسریع یافته تعدیل می گردد. سپس یک نمودار کنترل جمع تجمعی پیشنهاد شده است. عملکرد روش پیشنهادی با استفاده از شبیه‌سازی و بر اساس متوسط طول دنباله در دو حالت عدم و حضور سانسور شدگی در نظر گرفته شده است. این بررسی، مطالعه موردی بر روی داده‌های حاصل از عملکرد جراحی قلب در یک مرکز جراحی قلب درشهر کرمانشاه  انجام شده است

کلیدواژه‌ها