عوامل افزایش بهره وری، کارآیی و اثر بخشی در انجام پروژه های تحقیقاتی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

-

چکیده

مدیران موفق برخلاف پیچیدگی موجود در رهگیری و تعیین دقیق شاخص ها و عوامل بهره وری در پروژه های تحقیقاتی، در آغاز به طرح‌ریزی و برنامه ریزی آگاهانه می پردازند و سپس اقدام می کنند. برخورداری شخص مدیر راهبر از یک بینش روشن و نگرشی منسجم و هماهنگ و همچنین سازماندهی و فراهم نمودن ساز و کارهای مشخص جزو الزامات و عوامل افزایش بهره وری و همین طور کارآیی و اثر بخشی در پروژه های تحقیقاتی به شمار می رود.
گذشته از این موارد، جلب مشارکت محققین و دست اندرکاران در سطوح مختلف در فرایندهای برنامه ریزی، تصمیم سازی و جهت گیری یک پروژه تحقیقاتی نه تنها دستیابی به یک طرح مناسب را تضمین می نماید، بلکه شور و نشاط و تعهد بیشتری را برای موفقیت طرح فراهم می سازد.

کلیدواژه‌ها