ضرورت و جایگاه استاندارد سازی در پدافند غیرعامل در بستر قوانین و تدابیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

-

چکیده

ضرورت رویکرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران به اقدامات دفاع غیرعامل و تدبیر مقام معظم رهبری در جهت تشخیص این نیاز برای
کشور در دهه 80 منتج به شکل گیری و تاسیس سازمان ها و ساختارهای مرتبط با پدافندغیرعامل گردیده است. ورود مفاهیم پدافند
غیرعامل در برنام ههای چهارم و پنجم توسعه و تصویب آیین نام ههای اجرایی مورد نیاز در این بخش از جمله اساسی ترین اقدامات صورت
گرفته در این زمینه بوده است. با وجود ظرفی تهای قانونی برای تسریع در گسترش اصول پدافند غیرعامل در بخ شهای حیاتی و حساس
کشور، تسریع اقدامات این مقوله و نهایتاً ایجاد مرکزی برای تدوین طراحی، برنامه ریزی و تصویب اصول و ضوابط، استانداردها، و معیارهای
پدافند غیرعامل و پیگیری و نظارت بر اعمال آنها مورد تاکید می باشد.
در مقاله حاضر ضمن اشاره به سیر تحولات و اقدامات در حوزه پدافند غیر عامل در دو بستر قوانین و تدابیر مقام معظم رهبری، به
ملاحظات اساسی مورد تا یکد در هر مقطع از جمله ضرورت توجه به استاندارد سازی در دهه 90 پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها