ارزیابی و انتخاب پایگاه مقاومت نمونه بسیج در سطح ناحیه مقاومت شهرستان فارسان با استفاده از مدل EFQM

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

این تحقیق با هدف، ارزیابی و انتخاب پایگاه مقاومت نمونه بسیج در سطح ناحیه مقاومت بسیج فارسان انجام شده است.برای نیل به این هدف،موضوع تحقیق در قالب ادبیات ارزیابی عملکرد به پژوهش سپرده شد که نتیجه آن دست یابی به مدل مفهومی تحقیق(EFQM) بود.
این پرسش نامه بعد از سنجش روایی(محتوایی) و پایایی(ضریب آلفای کرونباخ)،بین جامعه آماری (7104 نفر)،توزیع و پس از تکمیل و جمع آوری ، با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل توصیفی (جداول فراوانی همراه با نمودار ستونی،میانگین و انحراف معیار) ،تجزیه و تحلیل استنباطی(آزمونT تک نمونه ای و 2X )، اولویت بندی معیارها (آزمون فریدمن) و همچنین اولویت بندی پایگاه ها،هم بر اساس کلیه معیارها و هم بر اساس هر کدام از معیارها به تفکیک (آزمون کروسکال والیس)قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیلهای انجام شده، مؤید این مطلب بود که تنها 2 معیار از معیارهای نه گانه مدل EFQM، به عنوان معیارهای ضعیف،شناخته شدند ، که عبارتند از:
1-معیار نتایج جامعه با رتبه میانگین  27.2  
2-معیار خط مشی و استراتژی با رتبه میانگین  49.2
همچنین در ادامه تحقیق، به اولویت بندی پایگاه های مقاومت بسیج شهرستان فارسان،بر اساس معیارهای مدل EFQM  پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها