دوره و شماره: دوره 2، زمستان - شماره پیاپی 6، اسفند 1391، صفحه 4-69 

علمی ترویجی

1. مقایسه ی استانداردها و الگوهای توانمندساز مهندسی سیستم

صفحه 4-13

مهدی بهارلو؛ رحیم معصومی؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی


6. بررسی روش های طراحی و توسعه مدولار محصول

صفحه 52-57

محمدحسین کریمی گوارشکی؛ محسن قهرمانی بوزندانی


7. عوامل کلیدی موفقیت و گلوگاه های سیستم های مدیریت ایمنی در شرکت های هواپیمایی

صفحه 58-69

مهدی الیاسی؛ محمدحسین کریمی گوارشکی؛ علیرضا ساعدی باسمنج