عوامل کلیدی موفقیت و گلوگاه های سیستم های مدیریت ایمنی در شرکت های هواپیمایی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

ایمنی یک مفهوم نسبی است و نه مطلق. هدف سیستم های ایمنی بالا بردن ایمنی و پایین آوردن ریسک تا سطح قابل قبول می باشد.
پتانسیل خطر را به طور کامل نمیت وان از بین برد، زیرا پتانسیل خطر نتیجه عملیات شرکت های هواپیمایی است و در واقع محصول
جانبی ارایه خدمات می باشد. در این تحقیق عوامل کلیدی موفقیت در سیستم های مدیریت ایمنی مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل
انسانی نقش بسیار عمده ای در موفقیت سیستم های ایمنی دارند و از طرف دیگر همین عوامل انسانی )مخصوصاً از نظر فرهنگ ایمنی(
برای شرکت های هواپیمایی مشکلات زیادی را در پیاده سازی سیستم های مدیریت ایمنی به وجود م یآورند. عامل بسیار مهم دیگری
که هم تأثیر بالایی در موفقیت داشته و هم مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد و آن هم امکان به اشتراک گذاشتن اطلاعات ایمنی
در داخل صنعت است.

کلیدواژه‌ها