نقش کدگذاری کالاها در بهبود مدیریت موجودی ها "مروری بر سامانه شناس هگذاری اقلام و محصولات دفاعی"

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

در این مقاله مسئله تخصیص کد کیتا به کالاهای تدارک شده و نقش آن در بهبود عملیات آمادی، اصلاح الگوی مدیریت موجودی ها
و کاهش مصارف در سازما نهای بزرگ و گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. این نوشتار از طریق بیان مشخصات، کاربردها و فواید
سامانه های شناسه گذاری کالاهای تدارک شده که در حوزه نسبتا وسیعی در سطح واحدهای دفاعی قابل پیاده سازی است، به شرح و
تب یین موضوع پرداخته است. هدف این نوشتار بیان الگویی برای بهبود سیستم مدیریت موجودی با تا یکد بر کاهش هزینه ها در مصارف
مربوط به کالاهاست که از ابعاد و جنبه های گوناگونی بدست می آید. از آنجا که در سازمان های بزرگ که دارای چند بخش یا واحد
جداگانه هستند، حجم قابل توجهی از دارایی ها و منابع مالی و فیز کیی سازمان در تامین و تدارک کالاها و پشتیبانی واحدهای عملیاتی
به مصرف می رسد، بهک ارگیری ابزارها و روش هایی مانند کدگذاری اقلام نقش مهمی در نیل به اثربخشی و کارایی بالاتر دارد. همچنین
سازمان پشتیبان برای هدایت و مدیریت سامانه کدگذاری اقلام از ضرورت های مدیریت سامانه های بهک اررفته در سطحی گسترده است.
این نقش در دل سازمان های دفاعی ایران به مرکز دفاعی راهبری سامانه کدگذاری اقلام )مدرسکا( سپرده شده است. مدرسکا در سال
1390 تاسیس و راه اندازی گردیده است.

کلیدواژه‌ها