ارزیابی عملکرد مدیران پروژه با استفاده از استاندارد PMBOK

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

با قبول امر فراگیری و قابلیت تطبیق مبانی مدیریت و کنترل پروژه در بخش عظیمی از فعالی تهای روزمر هی جوامع، واقعیت آشکار
آنست که هرگونه پیشرفت و توسعه در تعریف و فرهنگ مدیریت پروژه، هرچند که محدود باشد، م یتواند در ارتقای کارایی و بهره وری
صحیح منابع طبیعت اثربخش بوده، و نهایتاً رفاه، آسایش و ارتقای ارز شها و کرامات انسانی را به دنبال داشته باشد. امروزه دیگر ضرورت
اندازه گیری عملکرد، بر کسی پوشیده نیست. در سازما نهای پروژه محور این موضوع اهمیت به سزایی دارد. ارزیابی عملکرد مدیران پروژه
به معنای سنجش نسبی عملکرد انسانی در رابطه با نحو هی مدیریت کار مشخص در کی دوره زمانی معین، در مقایسه با استاندارد انجام
کار و همچنین تع یین استعداد و ظرفیتهای بالقوه فرد به منظور برنامه ریزی در جهت به فعلیت در آوردن آ نها م یباشد. انتخاب الگوی
مناسب و انجام صحیح و دقیق مراحل ارزیابی امری نسبتاً مشکل است زیرا کار ارزشیابی مستلزم اعمال نوعی قضاوت و داوری در مورد
رفتار و عملکرد افراد است. هدف ارزیابی عملکرد مدیران پروژه، شناسایی میزان اثربخشی و کارآمدی آنان به وسیله ایجاد و توسعه ی
اطلاعات حیاتی منابع انسانی است. این مقاله با بررسی کتابخانه ای مقالات معتبر علمی در حوزه مدیریت پروژه و همچنین ارزیابی
عملکرد، عملکرد مدیران پروژه را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده است.

کلیدواژه‌ها