دوره و شماره: دوره 2، بهار - شماره پیاپی 3، تیر 1391، صفحه 4-77 

علمی ترویجی

چابکی سازمانی: تعریف، سنجش و استقرار در سازمان

صفحه 4-25

مرتضی عباسی؛ احمد استاد شریف معمار؛ محمدرضا زاهدی


مهندسی خلاقیت TRIZاستاندارد خلاقیت و نوآوری

صفحه 36-39

علیرضا منصوریان؛ ابوطالب شفقت؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی


ارایه یک چارچوب برای مدیریت کیفیت پروژه های تحقیق و توسعه در یک شرکت

صفحه 48-65

محمد حسین کریمی گوارشکی؛ رحیم معصومی؛ فریدون رحیمی فراهانی


ارایه دیدگاهی نوین در سیستم تولید کششی و اثرات آن بر جریان تولید و کیفیت

صفحه 72-77

رسول کریمی؛ مهدی اسماعیلی؛ مریم عباسی؛ علیرضا محمود آبادی