بررسی نقش، کاربرد و نحوه انتخاب گزینه های اتحادراهبردی درمدیریت پروژه ها

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

افزایش محدودیت های موجود در تامین مالی پروژه ها، ریسک های مرتبط با پروژه و نیز افزایش رقابت و از سوی دیگر نیاز به توسعه و بهبود در سیستم های موجود اجرای پروژه موجب گسترش تمرکز بروی نحوه تامین پروژه ها و از جمله کاربرد اتحاد راهبردی در دهه های اخیر شده است. علی رغم بهبود ها و توسعه کاربرد ها و مزایای اتحاد راهبردی به نظر می رسد کاربرد آن در کشور ما همچنان نیازمند ایجاد بستر ها و حمایت های لازم و همچنین توسعه مبانی نظری آن باشد. با توجه به ضرورت این موضوع، مقاله حاضر به بررسی تعاریف و انواع مختلف اتحادهای راهبردی و نیز جایگاه آنها در بهبود مدیریت پروژه پرداخته است. در نهایت این مقاله به بررسی نحوه انتخاب گزینه بهینه  اتحاد راهبردی در پروژه ها با توجه به تحقیقات صورت گرفته می پردازد و راهکارهای پیشنهادی نیز جهت تعیین جایگاه و انتخاب گزینه های اتحاد راهبردی در پروژه ارایه می نماید.

کلیدواژه‌ها