چابکی سازمانی: تعریف، سنجش و استقرار در سازمان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

واکاوی مفهوم چابکی سازمانی و روشی جهت استقرار آن در سازمان، موضوع اصلی این تحقیق بوده است. بررسی پژوهشهای انجام شده، نشان داد که مفهوم چابکی در طول دو دهه از زمان ارائه آن، با پیشرفتهای صورت گرفته در فناوریهای گوناگون، به تدریج بزرگتر شده و مفاهیم به  روز شده تری را در خود جای داده است. پس از مقایسه چندین تعریف مختلف از چابکی، در نهایت یک تعریف دسته بندی شده به عنوان شاخصهای ارزیابی چابکی ارائه و یک تعریف جامع برای چابکی پیشنهاد شده است. سپس روشی اجرایی جهت پیاده سازی چابکی در سازمان مطرح و تکنیکی جهت ارزیابی میزان چابکی سازمان آورده شده است. در انتها با استفاده از تکنیک ارزیابی میزان چابکی سازمان، روشهایی جهت انتخاب پروژه های بهبود چابکی سازمانی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها