ارایه یک چارچوب برای مدیریت کیفیت پروژه های تحقیق و توسعه در یک شرکت

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 -

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، ساری، ایران

چکیده

 موضوع مدیریت کیفیت در سطوح مختلف سازمانها مورد توجه مدیران آنها قرار دارد و طی چند دهه اخیر پیشرفتهای زیادی نیز در این زمینه حاصل شده است . کیفیت در حوزه پروژه های تحقیق و توسعه مقوله ای است که بدلیل ماهیت کار تحقیقاتی تفاوتهائی با سایر زمینه ها دارد و پیچیدگی های بیشتری نسبت به آنها دارد . یکی از دلایل این پیچیدگی ماهیت محصول تحقیق و توسعه است که عمدتا از جنس دانش و فناوری است و ارزیابی و اندازه گیری کیفیت این محصول به سادگی امکان پذیر نیست . همچنین معیارهای کیفیت نیز در حوزه تحقیق و توسعه ، معیارهای خاصی است که تفاوتهائی با سایر زمینه ها دارد . در این تحقیق ما در صدد شناسائی معیارهای کیفیت در تحقیق وتوسعه هستیم تا بر اساس این معیارها و دسته بندی آنها در قالب مولفه ها و نهایتا عوامل اصلی یک الگوی مفهومی برای مدیریت کیفیت پروژه های تحقیق و توسعه در یک شرکت ایرانی تدوین و ارائه نمائیم . 

کلیدواژه‌ها