نقش مهندسی آزمون در چرخه عمر محصولات نظامی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

چالشی که هم اکنون در مهندسی نوین وجود دارد حصول اطمینان از کاهش هزین ههای دور هی عمر و افزایش قابلیت اطمینان محصولات
می باشد. بدلیل عدم توجه صحیح به بحث مهندسی آزمون در طی چرخه عمر محصولات )یعنی از ابتدای پیدایش ایده تا خلق محصول
و پایان عمر آن، بعد از خروج محصولات از کارخانه و تحویل آن به مشتری(، هزین ههای زیادی به هر کی ذینفعان تحمیل خواهد شد.
هدف از ارایه این مقاله آشنایی با دسته بندی کلی انواع آزمو نها و جایگاه مهندسی آزمون در طول عمر کی محصول نظامی تا لحظه
تحویل به مشتری می باشد.
کیی از علل پا یین بودن قابلیت اطمینان و یکفیت محصولات در طول عمر خود، به خصوص بعد از تحویل به مشتری تا پایان عمر آن،
عدم وجود تمرکز در صنایع سازنده نسبت به مساله آزمون و ارزیابی می باشد. این عدم توجه به صورت متمرکز روی بحث مهندسی آزمون
و متعاقب آن پرورش نیافتن متخصصین طراحی و انجام آزمون، سبب شده است تا این موضوع در چرخه طراحی محصول، به صورت خیلی
کم رنگ جلوه گر شود. برنامه ی آزمون بخشی ضروری از تصدیق و صحه گذاری کامل کی محصول ب هحساب می آید. هدف این برنامه
در طول چرخه عمر محصولات، اطمینان از این امر است که آن محصول به تمام الزامات مربوط به طراحی، کارایی و یکفیت رسیده باشد.
باید توجه داشت که طرح ریزی الزامات و ملاک های آزمون باید از الزامات طراحی استنتاج شوند. به طورکلی آزمون های مورد استفاده در
فازهای مختلف چرخه عمر کی محصول تا زمان تحویل آن به مشتری عبارتند از آزمون تکوین، آزمون تا یید صلاحیت و آزمون پذیرش
که هر کی از این نوع آزمون ها در مرحله خاصی از چرخه تکوین کی محصول مورد استفاده قرار م یگیرند و عدم توجه به آنها سبب ایجاد
مشکلات متعددی برای مصرفک‌ننده و سازنده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها