بررسی روش های طراحی و توسعه مدولار محصول

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

امروزه طراحی و توسعه ی مد لهای مختلف از کی محصول جهت تحقق نیازهای جدید مشتریان به مه مترین چالش سازما نها تبدیل
شده است. حفظ و گسترش بازارهای داخلی و خارجی مستلزم ارایه ی محصولات با یکفیت مناسب، با کمترین هزینه ممکن و منطبق
با خواست ههای مشتریان م یباشد. استفاده از منطق مدولاریتی، به عنوان روشی جهت انعطا فپذیری بیشتر محصولات در اعمال تغ ییرات
طراحی، سهولت در ارتقا و تعمیر محصولات م یباشد. بنابراین، مدولار نمودن محصول در راستای پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان
و با کمترین تغ ییرات در ساختار محصول است. در این مقاله برخی از رو شهای طراحی و توسعه مدولار محصولات مورد بررسی و تحلیل
قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها