رویکردی جهت مدیریت و ارتقاء بهره وری در شرکت های صنعتی (شرکت صنعتی آلکار ایران)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

-

چکیده

در مبحث تولید در شرکتهای صنعتی، روشهای متعددی برای افزایش و ارتقاء بهره وری ارائه گردیده است که از این میان می توان به روشهائی معمول همچون بهره وری ساده و بهره وری کل عوامل و نیز متدهای ریاضی، بهینه سازی و متدهای ابتکاری اشاره نمود.
پژوهش حاضر با هدف تبدیل و تغییر چیدمان مبتنی بر فرآیند خط تولید جهت ارتقاء بهره وری انجام یافته است. در این راستا یک متد ابتکاری ارائه گردیده که با استفاده از الگوی جریان تک- قطعه‌ای 1 (OPF) فرایندهای تولید با یکدیگر ادغام و ترکیب گردیده به نحوی که با بکارگیری نیروی انسانی چند منظوره و حذف مسیرهای زائد و غیر ضروری، میزان ضایعات و دوباره کار‌ی‌ها، اتلافات ناشی از انتظار، اتلافات ناشی از حرکات اضافی و غیر ضروری، تعداد نیروی انسانی بکار گرفته شده، میزان موجودی کالاهای درون مرحله‌ای و زمان بین سفارش و دریافت آن در خطوط تولیدی– صنعتی به میزان چشمگیری کاهش و از سوئی دیگر میزان تولید استاندارد افزایش می یابد.
جهت سنجش عملکرد متد پیشنهادی، از تابع کاب- داگلاس استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده حاکی از عملکرد مناسب متد پیشنهادی می باشد. همچنین برای سنجش کارائی متد در دنیای واقعی، فرآیند خط تولید یک نوع محصول از محصولات شرکت صنعتی آلکار ایران که تولید کننده قطعات خودرو می باشد در نظر گرفته شد و با استفاده از رویکرد ارائه شده و تشکیل چیدمان گروهی (سلولی)، اهداف مورد نظر سنجش و نتایج حاصله و یافته های میدانی حاکی از رضایتبخش بودن متد پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها