مدل سازی رفتار سیستم های پیچیده با استفاده از دیدگاه های جزیی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

هر روز که میگذرد سیستمهای پیچیده تری به وجود می آیند. در ساخت این سیستم های پیچیده افراد زیادی با تخصصهای گوناگون
شرکت دارند و هر کدام از ابزاها و زبان خاص خود استفاده می کنند. ساخت بخشها و قطعات مختلف یک سیستم پیچیده توسط
متخصصین رشته های مختلفی صورت می گیرد که ممکن است هیچ ارتباط و گفتگویی با متخصصان دیگر رشته ها نداشته باشند. از این رو
نیاز به مدلی که تمام ویژگیهای سیستم مورد نظر را دربرداشته باشد تا متخصصان بر اساس آن به ساخت سیستم بپردازند، بیشتر احساس
می شود. این مدل هم باید دربردارنده اطلاعات مربوط به ساختار سیستم و هم اطلاعات مربوط به رفتار سیستم باشد. از این رو در این مقاله
ابتدا رفتار را تعریف و توصیف می نماییم و سپس بعضی از روش های مفید در مدل سازی رفتار را بیان می کنیم.

کلیدواژه‌ها