کلیدواژه‌ها = مدیریت کیفیت جامع
مدل بهینه عملکرد بانکی مبتنی بر TQM و ERM

دوره 10، شماره 3، آذر 1399

10.22034/jsqm.2020.256334.1260

علی افروزیان اذر؛ نادر رضایی؛ زهره حاجی ها؛ عسگر پاک مرام


سنجش روابط علی بین رهبری معنوی و مدیریت کیفیت جامع در دو دانشگاه اصفهان و هرات

دوره 8، تابستان، شهریور 1397، صفحه 60-75

سید حمید رضا شاوران؛ سید هدایت اله داورپناه؛ مجتبی طاهری


بررسی نقش قابلیت نوآوری کسب وکار بر رابطه ی بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری محصول

دوره 4، تابستان، شهریور 1393، صفحه 64-79

رضا اسماعیل پور؛ محمدرحیم رمضانیان؛ طاهره پورشیخ آهندانی