تعیین عوامل کلیدی جهت پیاده سازی موفق سیستم مدیریت کیفیت جامع به روش ارزیابی جامع فازی (مطالعه موردی: بانک سامان)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

چکیده

در شرایط اقتصادی امروز، رقابت، تلاش شرکتها و سازمانها با محصولات و خدمات برای جذب مشتری بیشتر در نتیجه سودآوری این شرکتها، چالش اساسی مدیریت، بقا، رشد و موفقیت در سازمان است. مدیریت کیفیت جامع، فلسفه و نگرشی به مدیریت است که بر مبنای آن تمامی کارکنان، مشتریان و تامینکنندگان به منظور دستیبابی به این اهداف تلاش میکنند. ما در این تحقیق به تعیین عوامل کلیدی جهت پیادهسازی موفق سیستم مدیریت کیفیت جامع در بانک سامان میپردازیم. از همین رو برای تعیین فاکتورهای کلیدی مدیریت کیفیت جامع ابتدا در گام اول از طریق توزیع پرسشنامه در بین کارمندان بانک سامان پرداخته و سپس تحلیل عاملی برای تعیین فاکتورها کلیدی توسط نرم افزار SPSS انجام میدهیم و سپس در گام دوم از طریق روش منطق فازی فاکتور کلیدی موفقیت را تعیین میکنیم و در گام آخر از طریق روش جامع فازی به ارزیابی جامع سیستم مدیریت کیفیت جامع در بانک سامان میپردازیم.

کلیدواژه‌ها