دوره و شماره: دوره 8، تابستان - شماره پیاپی 28، تابستان 1397 

ترجمه

1. نقش استانداردها در نوآوری

صفحه 6-16

مریم محمدروضه‌سرا؛ مجتبی بحیرایی