دوره و شماره: دوره 8، زمستان - شماره پیاپی 30، زمستان 1397، صفحه 1-100 

علمی ترویجی

1. ارائه راهکارهای افزایش بهره وری سرمایه های انسانی در کار گروهی

صفحه 6-17

محمدرضا زاهدی؛ پونه جعفری ساروئی؛ حسین حکیمی