ارائه راهکارهای افزایش بهره وری سرمایه های انسانی در کار گروهی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی کسب‌و‌کار جدید، دانشگاه علم ‌و ‌صنعت ایران

3 کارشناس ارشد عملکرد و بهره‌وری در منابع انسانی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

مدیران سازمان‌ها همواره از دیرباز در تلاشند تا از کمینه‌های سازمان بیشینه‌ها را ساخته و بیشترین بازدهی را در سازمان کسب نمایند. امروزه یکی از دغدغه‌های بزرگ سازمان‌ها افزایش بهره‌وری است. سرمایه‌های انسانی به‌عنوان عامل اصلی در ایجاد و افزایش بهره‌وری همواره مدیریت و رهبری شده‌اند. عموماً سازمان‌ها از کار گروهی برای هم‌افزایی و ایجاد بهره‌وری بیشتر استفاده می‌کنند، در این تحقیق سعی شده تا با بررسی متون نظری و ادبیات تحقیق در زمینه افزایش بهره‌وری سرمایه‌های انسانی در کارگروهی با افزایش سطح انگیزش کارکنان از طریق سه فرضیه، طراحی سیستم جبران خدمات مبتنی بر عملکرد، تغییر رفتار سازمانی سرپرست تیم کاری از رفتار مدیرگونه به رفتار رهبرگونه و اجازه ایجاد خلاقیت و نوآوری به صورت فردی و محیطی به تیم کاری، راهکارهایی با رویکرد افزایش انگیزه و در نهایت افزایش بهره‌وری سرمایه‌های انسانی در کارگروهی پیشنهاد شود. سپس این فرضیه‌ها در یک شرکت ایرانی مورد آزمون قرار گرفته و در نهایت سه راهکار به‌عنوان راهکارهای افزایش بهره‌وری سرمایه‌های انسانی در کارگروهی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


آزادی، سید احمد (1382)، بهره‌وری منابع انسانی، فرهنگ و رفتار اداری، شماره 6، دی ماه 1392، صص25-21.
استادزاده، مریم، (1387)، عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش بهره‌وری نیروی انسانی، درج شده در وب سایت (http://www.mgtsolution.com).
بابایی، محمد، ۱۳۹۶، بررسی رابطه بین بهره‌وری منابع انسانی با رفتار شهروندی سازمانی، اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ساری، شرکت سارینا پروژه رها دانش، https://www.civilica.com/Paper-IMECC01-IMECC01_038.html
جعفرپور، محمود 1397، آسیب‌شناسی کار گروهی در سازمان‌های کشور، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، سال بیستوهفتم، شماره 87، بهار 1397، صفحه 75-100.
خاکی، غلامرضا (1386)، آشنایی با مدیریت بهره‌وری، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد.
خاکی، غلامرضا (1375)، مدیریت بهره‌وری، نشریات بهره‌وری سازمان بهره‌وری ملی ایران.
خبر گزاری ایسنا، مصاحبه با رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، دوشنبه 1خرداد 1396، کد خبر: 96030100423، https://www.isna.ir/news/96030100423/
خضرایی، مرضیه و رحیمه کیا، ۱۳۹۶، بررسی عوامل مؤثر بر روی بهره‌وری منابع انسانی در مدیریت کارافرینی در آموزش و پرورش، دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، محمود آباد، آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد- دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد، https://www.civilica.com/Paper-NERA02-NERA02_023.html
خنیفر، حسین (1390)، روانشناسی کار، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
زارعی متین، حسن (1393)، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، چاپ اول، ویراست دوم، تهران، انتشارات آگه.
زارعی متین، حسن (1373)، خلاقیت و نو آوری، دانش مدیریت، شماره24، بهار 1373، صص66-59.
زاهدی، محمدرضا، قربانی، سعید (1397) توسعه و تحول علم و فن‌آوری در یک سازمان دانش بنیان از منظر سرمایه فکری، همایش قزوین.
سازمان ملی بهره‌وری ایران، بیانیه ارزش و چشم‌انداز http://www.nipo.gov.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=6ee66384-9f3f-46cf-a582-7565344abccd
سبک‌رو، مهدی، وفایی یگانه، محمد، کاشانی، صالح (1388)، بهره‌وری کارکنان شرکت های بیمه در پرتو هوش عاطفی و کیفیت زندگی کاری، فصلنامه صنعت بیمه، شماره1، بهار1389، صص202-179.
سلطانی، ایرج (1387)، چرخه مدیریت بهبود بهره‌وری در سازمان‌های تولیدی، نشریه تدبیر.
http://www.mgtsolution.com/show/955558794
شیروانی، علیرضا، صمدی، بهمن (1377)، مفهوم بهره‌وری و راه های ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی، تحول اداری، شماره19، صص85-67.
شولتز، دنی، شولتز، سیدنی الین (1393)، روانشناسی صنعتی و سازمانی،ترجمه خنیفر و عطایی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
عباسپور، عباس (1381)، مقایسه کارکرد های منابع انسانی دانشگاه با کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی، دانش مدیریت، شماره57، پاییز 1381، صص 106-85.
قائدی، ارغوان، ۱۳۹۲، بررسی تفاوت تیم با گروه و تأثیر تیم سازی بر کارآفرینی، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، https://www.civilica.com/Paper-ICPEEE01-ICPEEE01_0913.html
قلی پور، آرین، آغاز، عسل (1393)، مدیریت منابع انسانی پیشرفته (2) سیستم حقوق و مزایا، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
گلشنپور، منصور، ۱۳۹۷، مدیریت دانش و بهره‌وری منابع انسانی در سازمان‌ها، سومین همایش بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی، گرجستان، مؤسسه پژوهشی مدیریت مدبر، https://www.civilica.com/Paper-ICMHSR03-ICMHSR03_120.html
محمدی، ناهید (1384)، خلاقیت و نو آوری: تعریف، مفاهیم و مدیریت آن، روزنامه همشهری، شماره3730، پنج شنبه 2تیر 1384، ص 10.
موسوی محمدی، ساراسادات، ۱۳۹۷، نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در توسعه بهره‌وری منابع انسانی در سازمان‌های دولتی، پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران،
https://www.civilica.com/Paper-AMSCONF05-AMSCONF05_384.html
یزدانشناس، مهدی (1392)، مبانی توسعه منابع انسانی، چاپ اول، قم، انتشارات آیین محمود(دانشگاه حضرت معصومه (س)).
یونسی، داود و حبیب الله طاهرپورکلانتری، ۱۳۹۶، عوامل مؤثر بر گروه اندیشی در سازمان، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری، تهران، مؤسسه آموزش عالی صالحان، https://www.civilica.com/Paper-MANAGECONF02-MANAGECONF02_0929.html
Chingos, P. T. (2002), Paying for Performance: A Guide to Compensation Management, John Wiley & Sons.
Gomez-mejia L. R and S. Werner (2008), Global Compensation, Foundations and prespectives, Routledge.
Henman, R. L. and M. T. Gresham (1998), Performance-based pay plan, In J. W. Smither (ed), Performance appraisal: state-of-art methods for performance management: 496-536, Society for Industrial Organizational Psychology Practice Series. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Hersey J.E., and Blanchard, Management of Organizational Behavior, Prentice-Hall, 5th edition, 1988.
Katzenbach, J and D. Smith(1993), The Magic of Teams, Harvard Business School Press, Boston, MA.
McGregor, D. (1960). The human side of enterprise. New York: McGraw-Hill.
Tangen, S (2005). ‘Demystifying productivity and performance’, International Journal of Productivity and Performance Management. vol. 53,no. 8, p. 726.
Zahedi, M,R and Papoli , Sh (2018),” Studying the Relationship between the Knowledge Management Processes and Intellectual Capital in a Knowledge-Based Research Center” International Journal of Research in Business Studies and Management, vol 5, no. 12, pp. 1-19.
Zahedi,M.R , Hosnavi, R and Kangogar,A, (2016)” Linking intellectual capital and intellectual property to company performance”,Management Science Letters ,6 753–758