دوره و شماره: دوره 8، پاییز - شماره پیاپی 29، پاییز 1397، صفحه 1-76 
2. مراحل و ابزارهای لازم برای پیاده سازی اثربخش PFMEA در سازمان های تولیدی

صفحه 18-29

محمد باغبانی؛ سلیمان ایرانزاده؛ مجید باقرزاده خواجه