کاربرد رویکرد ترکیبی DEA–FMEA در باز مهندسی فرآیندهای حوزه تأمین در صنعت پیمانکاری نفتی، مطالعه موردی در یک شرکت پیمانکاری حوزه نفت (OEID)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخته‌ها - دانشگاه پارس

2 کارشناس ارشد مدیریت سیستم و بهره وری – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکز

چکیده

امروزه باوجود اینکه عوامل اثرگذار برای بهبود سیستم‌ها در سازمان‌ها با کمک روش‌های آکادمیک و به روز قابل شناسایی می‌باشند، اما همچنان بدلایل مختلفی استفاده از روش‌های قدیمی و غیر کارامدی مرسوم است. فرایندهای موجود سازمان در صورتیکه به درستی عارضه‌یابی نشوند به تدریج مانع رشد و توسعه سازمان خواهند شد. در پژوهش حاضر، ضمن مطالعه موردی یک شرکت پیمانکاری حوزه نفت، به باز مهندسی فرآیندهای حوزه تأمین در صنعت پیمانکاری نفتی مبتنی بر رویکرد ترکیبی DEA-FMEA پرداخته‌ایم. با استفاده از روش BPR طی جلسات متعدد با نخبگان صنعت به شناسایی مخاطرات اصلی فرآیندهای حوزه تأمین پرداخته‌ایم. به کمک روش FMEA و DEA این مخاطرات را اولویت‌بندی و زیرفرآیندهای اولویت دارتر انتخاب، و به بررسی سهولت استفاده از سیستم الکترونیکی در رفع مشکلات مطرح شده پرداختیم. این پژوهش با روش توصیفی پیمایشی انجام شده و در آن اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه از نمونه آماری 25 نفره از نخبگان سازمان که در سیستم فرآیندهای حوزه تأمین مشارکت داشته‌اند و با روش شمارش کامل شناسایی شدند، جمع‌آوری شده است. برنامه‌ریزی خرید و عدم اولویت‌بندی صحیح و اثربخش در تعیین نیازمندی‌ها از مهم‌ترین چالش‌های شناسایی شده در چارچوب این پژوهش هستند. نتایج این پژوهش نشان داد پیاده‌سازی سیستم تأمین کالا بصورت مکانیزه و به طبع آن بهبود فرآیند موجود، باعث می‌شود با جمع‌آوری اطلاعات مربوط به فرآیندهای خرید از تمام واحدهای سازمان و ذخیره‌سازی آن در یک مرکز به صورت یکپارچه امکان پردازش اطلاعات و دریافت گزارش‌های مورد نیاز فراهم شود و به مدیریت متمرکز و مؤثرتر سازمان کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


امیدوار, نیرومند. (2017). ارزیابی ریسک با استفاده از روش FMEA مبتنی بر اصول تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)، منطق فازی و تئوری خاکستری-مطالعه موردی جرثقیل‌های سقفی. بهداشت و ایمنی کار, 7(1), 63-76
تقوی فرد, قیطاسی, & سلطانی. (2005). مدل تصمیم گیری چند معیاره جهت پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندها. مطالعات مدیریت صنعتی, 3(11), 85-113.‎
صفری, حسین, کاظمی, عالیه, مهرپور لایقی, احمد. (1397). ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز با استفاده از روش ترکیبی DEA-SWARA-WASPAS. مطالعات مدیریت صنعتی, 16(49), 139-171. doi: 10.22054/jims.2018.8788
صفری, عباسی, مرادی دولیسکانی, سجاد, & زمندی. (2017). طراحی ابزار ارزیابی آمادگی سازمان‌ها برای پیاده‌سازی مهندسی مجدد فرایندهای کسب‌وکار در سازمان‌های ایرانی موردمطالعه:(بانک ملت). پژوهش‌های مدیریت در ایران, 21(1), 177-200.‎
فاروقی, هیوا, آلانی آذر, سیران, موسوی پور, سید حامد, مرادی, واحد. (1396). ارائه ی یک چهارچوب مبتنی بر روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار آن در حالت فازی برای عارضه یابی علل تأخیر در پروژه های عمرانی نوسازی مدارس استان کردستان. مطالعات مدیریت صنعتی, 15(45), 145-175. doi: 10.22054/jims.2017.7614
محمودی, بداقی. (2012). مهندسی مجدد فرایندها با رویکرد شبیه سازی (مطالعه موردی: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران). پژوهش‌های مدیریت در ایران, 16(4), 145-170.
نیلچی, مسلم, فدائی نژاد, محمد اسماعیل, رضوی حاجی آقا, سیدحسین, بدری, احمد. (1396). ارائه مدل تحلیل پوششی داده های چند بخشی جدید برای ارزیابی کارایی شعب بانک ها. مطالعات مدیریت صنعتی, 15(46), 73-96. doi: 10.22054/jims.2017.7989
Brian Harrison, D., & Pratt, M. D. (1993). A methodology for reengineering businesses. Planning Review, 21(2), 6-11.
Borgianni, Y., Cascini, G., & Rotini, F. (2015). Business process reengineering driven by customer value: a support for undertaking decisions under uncertainty conditions. Computers in Industry, 68, 132-147.
Chanamool, N., & Naenna, T. (2016). Fuzzy FMEA application to improve decision-making process in an emergency department. Applied Soft Computing, 43, 441-453.
Cook, W. D., Tone, K., & Zhu, J. (2014). Data envelopment analysis: Prior to choosing a model. Omega, 44, 1-4.
Dağsuyu, C., Göçmen, E., Narlı, M., & Kokangül, A. (2016). Classical and fuzzy FMEA risk analysis in a sterilization unit. Computers & Industrial Engineering, 101, 286-294.
Davenport, T. H., & Short, J. E. (1990). The new industrial engineering: information technology and business process redesign.
Ershadi, M. J., & Ershadi, M. M. (2018). Implementation of failure modes and effects analysis in detergent production companies: A case study. Environmental Quality Management, 27(3), 89-95.
Fattahi, R., & Khalilzadeh, M. (2018). Risk evaluation using a novel hybrid method based on FMEA, extended MULTIMOORA, and AHP methods under fuzzy environment. Safety Science, 102, 290-300.
Franklin, B.D., Shebl, N.A, & Barber, N. (2012). Failure mode and effects analysis: too little for too much? BMJ Quality and Safety, 21(7), 607–611. Available at: qualitysafety.bmj.com/content/21/7/607?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=BMJ_Qual_Saf_TrendMD-0
a. Hakim, A., Gheitasi, M., & Soltani, F. (2016). Fuzzy model on selecting processes in Business Process Reengineering. Business Process Management Journal, 22(6), 1118-1138.
Hammer, M. (2015). What is business process management?. In Handbook on business process management 1 (pp. 3-16). Springer, Berlin, Heidelberg.
Limam Mansar, S., & Reijers, H. A. (2007). Best practices in business process redesign: use and impact. Business Process Management Journal, 13(2), 193-213.
Park, G., Chung, L., Khan, L., & Park, S. (2017, May). A modeling framework for business process reengineering using big data analytics and a goal-orientation. In Research Challenges in Information Science (RCIS), 2017 11th International Conference on (pp. 21-32). IEEE.
Rabbani, M., Farrokhi-Asl, H., & Manavizadeh, N. (2017). Using Robust-DEA optimization approach to analyze performance and efficiency of a mine in north of Iran. Management Science Letters, 7(2), 97-
Razmi, J., Mehrvar, M., & Baki, M. F. (2016). Designing organizational process maturity model using MCDM and BPR concept: an empirical study in a gas refinery. International Journal of Management Concepts and Philosophy, 9(3), 200-219.
Rezaee, M. J., Salimi, A., & Yousefi, S. (2017). Identifying and managing failures in stone processing industry using cost-based FMEA. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 88(9-12), 3329-3342.
Stamatis, D. H. (2014). The ASQ Pocket Guide to Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). ASQ Quality Press.
Yousefi, S., Alizadeh, A., Hayati, J., & Baghery, M. (2018). HSE risk prioritization using robust DEA-FMEA approach with undesirable outputs: A study of automotive parts industry in Iran. Safety science, 102, 144-158.