شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک محیطی و سازمانی در برقراری اصول عملیات ناب در خدمات شهری؛ مورد مطالعه شهرداری همدان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان

2 استادیار مدیریت،دانشکده مدیریت و حسابداری،بوعلی سینا،همدان،ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

تردیدی نیست که مدیریت صحیح یک شهر بطور پیوسته نیازمند ردیابی و شناخت عوامل تنزل‌دهنده فعالیتها از مسیر اجرای بهینه آنها و کنترل و برطرف کردن تنگناها است. پژوهش حاضر با هدف شناساییِ و رتبه‌بندی عوامل استراتژیک محیطی و سازمانی در پیاده سازی خدمات شهری ناب در شهرداری همدان انجام شده است. فرآیند صدور پروانه ساختمان در این سازمان مدنظر قرار گرفته و سوال اصلی این پژوهش باین صورت طرح شده است که "چه عواملی و با چه اولویتی سبب ناب شدن خدمات شهری و بطور خاص فرآیند صدور پروانه ساختمان در شهرداری همدان خواهد بود؟ " بنابراین تحقیق پیش رو به لحاظ ماهیت توصیفی_تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی است. در پژوهش حاضر به شناسایی و طبقه بندی 28 عامل استراتژیک موثر در پیاده-سازی اصول عملیات ناب پرداخته شد. بدین منظور با کمک گرفتن از 13 خبره شهرداری که دارای تجربه در خدمات شهری بوده اند از تکنیک دلفی استفاده شد. سپس با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره تاپسیس فازی به عنوان یکی از فنون پرکاربرد و توانمند و همفکری 16 خبره به رتبه بندی عوامل پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که ارزیابی عملکرد کارکنان از بین عوامل درون سازمانی و بی اعتمادی مردم نسبت به شهرداری در بین عوامل برون سازمان مهم‌ترین عوامل در برقراری اصول ناب در فرآیند صدور پروانه ساختمانی در شهرداری همدان هستند. بر اساس نتایج پیشنهاد شد که ارزیابی عملکرد صحیح کارکنان، اجرای دفاتر پیشخوان، توزیع بروشور هدایت ارباب رجوعان و ... بمنظور برقراری اصول عملیات ناب صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


غضنفری، مهدی؛ فتح الله، مهدی؛ (1382)، ناب سازی سازمان و فرایندهای سازمانی، فصلنامه مدیریت فردا، 3و4، 30-15.
سیدحسینی سیدمحمد, عبدی فرشید؛ (1388). ارائه و تدوین مدل ناب در صنایع خدماتی با رویکرد ارزیابی خدمات در کلاس جهانی، مجله پژوهش‌های مدیریت، 81، 70-53.
صفار، محمد جواد. (1387). حسابداری ناب، حسابدار، (203)22، 29-20.
قرائی پور، ر. (1388). از تولید ناب تا سازمان ناب. نشریه صنعت خودرو، 131، 32-27.
امیرخانی، امیر حسین. و فقیه، محمد باقر. (1391). بررسی میزان ناب بودن شرکت ایران خودرو بر اساس مدل جکسون و جونز، نشریه مدیریت دولتی، 4(3)، 30-19.
نژادجوادی‌پور، مهران. (1388)، شناسایی، ارزیابی و تشریح جامعه عوامل استراتژیک محیطی و سازمانی در توسعه خدمات شهرداری‌های الکترونیک مناطق تهران، فصلنامه مدیریت شهری، 23، 44-29.
عالم تبریز اکبر, رجبی پورمیبدی علیرضا, زارعیان محمد. (1388). بررسی کارکرد تکنیک تاپسیس فازی در بهبود سنجش کارایی شعب بانک‌ها با استفاده از تکنیک DEA، مدیریت صنعتی، (3)1، 118-99.
دانیل جونز، جیمز ووماک، دانیل روس. (1379). تولید ناب: انقلاب کیفیت و بهره‌وری. ترجمه: آزاده رادنژاد. اصفهان: انتشارات نشر آموزه، چاپ چهارم.
فتح الله، مهدی. و سبزه پرور، مجید. و نورالسنا، رسول. (1383). متدلوژی شش سیگمای ناب راهبرد ایجاد مزیت رقابتی در هزاره سوم، کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیر کبیر،419-408.
ووماک، جیمز. و جونز، دانیل، (1380). تفکر ناب، ترجمه آزاده راد نژاد، اصفهان، نشر آموزه.
دیوید، فردآر. مدیریت استراتژیک. (1386) ترجمه: علی پارساییان. سید محمد اعرابی. چاپ دهم تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
حقیقی، محمد. و منوریان، عباس. و قوام پور، سعید. و رسولیان، سعیده. (1388). بررسی عوامل موثر بر موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران. نشریه مدیریت بازرگانی، 1(3)، 54-39.
اقتدار، نیما. طراحی راهبرد در شرکتهای گروه مپنا با استفاده از سبک مدیریتی برنامه‌ریزی راهبردی (چالش‌ها و راه‌کارها)، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، تهران، 1389-1404.
Moden, Yasuhiro. What Makes The Toyota Productior System Really Tick, Industral Engineering, 1981, 36-46.
Poddighe, Francesco & Lombrano, Alessandro & Ianniello, Mario(2011), Lean production one-stop shop for municipal service, Public Administration and Management, (16)1, 1- 20
Omran aly, Wael. (2014). Lean Production Role in Improving Public Service Performance in Egypt: Challenges and Opportunities, Journal of Public Administration and Governance 4(2), 90-105.
Miao, X., (2011). Lean public management: How lean principles facilitate municipal governance reform in China. African Journal؟
Janssen, M., &Estevez, E. (2013). Lean government and platform-based governance—Doing more with less. Government Information Quarterly, 30 , S1–S8.
Hammer, M., & Champy, J. (1996). Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution. New York: HarperCollins.
Li, x. & Reeves, G. (1999). A Multiple Criteria Approach to Data Envelopment Analysis, European Journal of Operational Research, 115, 507-517.
Nightingale, D. and Milauskas, R. (1999). Transittion-To-Lean Road Enterprise level. Progress Report, Lean Aerospace Initiative, Cambridge, 12-13.
Joosten, T. Bongersi, I. & Janssen, R. (2009). Application of lean thinking to health care: issues and observations, International Journal for Quality in Health Care, 21(5), 341-347.
Emiliani, M.L. (2007). Better Thinking, Better Results, USA: The Center for Lean Business.
Hines, P. Holweg, M. & Rich, N. (2004).Learning to evolve: a review of contemporary lean thinking. International Journal for Operational Production Management, 24, 994–1011.
Gutierrez, J.J. (1999). Strategic Planning: What Works ... and What Doesn’t, Confrence Presentation with Paper, American Productivity & Quality Center, 1-25.
Janssen, M., & Joha, A. (2006). Motives for establishing shared service centers in public administrations .International Journal of Information Management, 26(2), 102–116.
Harald, A. K., Simons, F. E., Widdershoven, A. M., Visse, M. 2013. Experiences of leaders in the implementation of Lean in a teaching hospital—barriers and facilitators in clinical practices: a qualitative study BMJ Open 2013; 3:e003605.
Kavangh S, & Krings, D. (2011). The 8 sources of waste and how to eliminate them, Government Finance Review.18-24.
McQuade, D. (2008). New Development: Leading Lean Action to Transform Housing Services. Public Money & Management, 1(28), 57-60.
- Shayne, K. & Krings, D. (2011). The 8 sources of waste and how to eliminate them, Government Finance Review.18-24.
Teeuwen, B. (2011). Lean Process Improvement, Government Finance Review, 67-69.
Womack, J.P. & Jones. D.t., & Roos, D. (1996), The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production, New York: H arper Perennial.
Womack, j. gones, d. (2003). Lean thinking, London: Simon & Schuster