فرا تحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی بر اساس مدلEFQM(با استفاده از نرم افزار CMA.2)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد.

2 مربی،گروه علوم اجتماعی،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395 تهران،ایران

چکیده

فراتحلیل را هنر ترکیب تحقیقات و تحلیلی بر چند تحلیل می‌نامند و در واقع روش کمّی برای تلفیق نتایج تحقیقات مستقل و مشابه و ترکیب یافته‌های آن‌ها برای ارزیابی اثربخشی عمل آزمایشی است. مانند هر واکاوی علمی دیگری، برای انجام فراتحلیل اولین مرحله، صورت‌بندی دقیق موضوع است و در این پژوهش، تعالی سازمانی براساس مدل EFQM را برگزیدیم تا از منظر روشی نوین و با کاربرد نرم‌افزار 2.CMA موضوع موردنظر، بررسی شود. در این مطالعه، براساس رعایت اصول اولیه‌ی این روش 31 پژوهش کمّی داخلی با موضوع تعالی سازمانی در بازه‌ی زمانی 96-1390 را براساس متغیر توانمندسازی (رهبری، راهبردی، کارکنان، شرکت‌ها و منابع، فرایندها) و نتایج (نتایج مشتری، نتایج کارکنان، نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد) انتخاب کردیم. نتایج نشان داد که اندازه اثر تعالی سازمانی با 561/0 تأثیر دو متغیر توانمندسازی و نتایج در تحقیقات مرور شده در حد زیاد تأیید می‌شوند.

تازه های تحقیق

روش تحقیق

حجم نمونه

ضریب همبستگی

متغیرهای مورداستفاده

مرجع نشریه/ سال انتشار

نویسندگان

موضوع

ردیف

توصیفی- پیمایشی

345

0.49

0.51

1--معیارهای توانمندسازی (رهبری،استراتژی،کارکنان، شرکت‌ها و منابع،فرآیندها)

2-معیارهای نتایج(نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد)

Magiran

1396

نعیمه مرسلی

ایرج رستمی

ارزیابی عملکرد کارکنان بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری با در نظر گرفتن معیارهای نه‌گانه

1

توصیفی - مقطعی

113

0.62

0.61

1--معیارهای توانمندسازی (رهبری،استراتژی،کارکنان، شرکت‌ها و منابع،فرآیندها)

2-معیارهای نتایج(نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد)

Magiran

1396

حسن رمضانی

سید علی جوزی

رضاغلام نیا

ارزیابی اثربخشی آموزش HSE بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM (مطالعه موردی: مرکز تحقیقات تعلیمات حفاظت فنی بهداشت‌کار(

2

توصیفی-کاربردی

311

0.51

0.52

1--معیارهای توانمندسازی (رهبری،استراتژی،کارکنان، شرکت‌ها و منابع،فرآیندها)

2-معیارهای نتایج(نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد)

Magiran

1396

سعید ابراهیمی

و دیگران

ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از مدل تعالی اروپایی EFQM

3

کیفی-کاربردی -توصیفی

80

0.79

0.71

1--معیارهای توانمندسازی (رهبری،استراتژی،کارکنان، شرکت‌ها و منابع،فرآیندها)

2-معیارهای نتایج(نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد)

Magiran

1396

مالک دلیر و دیگران

طراحی و تبیین مدل برنامه‌ریزی راهبردی با رویکرد مدل تعالی سازمانی(صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون)

4

کاربردی-توصیفی

46

0.64

0.62

1--معیارهای توانمندسازی (رهبری،استراتژی،کارکنان، شرکت‌ها و منابع،فرآیندها)

2-معیارهای نتایج(نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد)

Magiran

1395

محمد طالقانی

عطاءالله طالقانی

تدوین استراتژی‌های تجاری/ صنعتی توسط مدل EFQM تعالی سازمانی

5

کاربردی-توصیفی

12

0.25

0.21

1--معیارهای توانمندسازی (رهبری،استراتژی،کارکنان، شرکت‌ها و منابع،فرآیندها)

2-معیارهای نتایج(نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد)

Magiran

1395

هدا مجتهدزاده

سوزان برومندفر

بررسی توانمندسازها بر اساس مدل تعالی سازمانی با استفاده از خودارزیابی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد

6

توصیفی - مقطعی

180

0.62

0.59

1--معیارهای توانمندسازی (رهبری،استراتژی،کارکنان، شرکت‌ها و منابع،فرآیندها)

2-معیارهای نتایج(نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد)

Magiran

1395

سعید شهابی نیا و دیگران

ارزیابی عملکرد حوزه ستادی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی همدان

بر اساس مدل EFQM

7

کاربردی-پیمایشی

384

0.56

0.52

1--معیارهای توانمندسازی (رهبری،استراتژی،کارکنان، شرکت‌ها و منابع،فرآیندها)

2-معیارهای نتایج(نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد)

Magiran

1395

مهدی اعتمادی

عبدالصمد خدامی

بررسی تفکر استراتژیک در پیاده‌سازی مدل EFQM به‌واسطه

یادگیری سازمانی در حوزه ستادی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه

8

توصیفی- پیمایشی

50

0.57

0.51

1--معیارهای توانمندسازی (رهبری،استراتژی،کارکنان، شرکت‌ها و منابع،فرآیندها)

2-معیارهای نتایج(نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد)

Magiran

1395

خلیل علی محمدزاده

مریم یزدانجو

بررسی نتایج اجرای مدل تعالی سازمانی بر عملکرد بیمارستان از دیدگاه مدیران ارشد و میانی بیمارستان‌های شریعتی و چمران تهران در سال 1392

9

توصیفی- پیمایشی

70

0.41

0.52

1--معیارهای توانمندسازی (رهبری،استراتژی،کارکنان، شرکت‌ها و منابع،فرآیندها)

2-معیارهای نتایج(نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد)

Magiran

1395

محمد خادمی کله لو

ارزیابی عملکرد: راهی به‌سوی تعالی نظام آموزش عالی

10

پیمایشی-تطبیقی

61

0.45

0.41

1--معیارهای توانمندسازی (رهبری،استراتژی،کارکنان، شرکت‌ها و منابع،فرآیندها)

2-معیارهای نتایج(نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد)

سیویلیکا

1396

رضا محمدی

ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM

11

توصیفی- پیمایشی

107

0.34

تعالی سازمانی

سیویلیکا

1396

سید عبدالرضا حسینی

و دیگران

بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان بر اساس مدل  EFQM

مطالعه موردی:شرکت متروی تهران

12

توصیفی- پیمایشی

104

0.77

0.75

1-معیارهای توانمندسازی (رهبری،استراتژی،کارکنان، شرکت‌ها و منابع،فرآیندها)

2-معیارهای نتایج(نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد)

سیویلیکا

1395

سید علی رشیدی

و دیگران

مدل عملکرد ارزیابی و استراتژیک فدراسیون ورزش‌های رزمی EFQM

13

توصیفی پیمایشی

225

0.79

0.75

1--معیارهای توانمندسازی (رهبری،استراتژی،کارکنان، شرکت‌ها و منابع،فرآیندها)

2-معیارهای نتایج(نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد)

سیویلیکا

1395

محمدرضا دانیالی

و دیگران

ارزیابی عملکرد دانشگاه علمی کاربردی استان مازندران بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM

14

توصیفی پیمایشی

90

0.51

0.57

1--معیارهای توانمندسازی (رهبری،استراتژی،کارکنان، شرکت‌ها و منابع،فرآیندها)

2-معیارهای نتایج(نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد)

سیویلیکا

1395

فرشته وثوق

و دیگران

ارزیابی عملکرد مدارس متوسطه بر اساس مدل بنیاد اروپایی کیفیت EFQM

15

توصیفی، میدانی مقطعی

20

0.49

0.42

1--معیارهای توانمندسازی (رهبری،استراتژی،کارکنان، شرکت‌ها و منابع،فرآیندها)

2-معیارهای نتایج(نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد)

سیویلیکا

1395

زینب دادگر

و دیگران

ارزیابی عملکرد سازمانی-اداری تاکسیرانی شهرداری مشهد با مدل EFQM

16

کمّی- کیفی و مطالعه موردی

50

0.56

0.53

1--معیارهای توانمندسازی (رهبری،استراتژی،کارکنان، شرکت‌ها و منابع،فرآیندها)

2-معیارهای نتایج(نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد)

سیویلیکا

1395

نینا آدمی

رحیم دباغ

بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری و کارآفرینی شرکتی با مدل تعالی عملکرد EFQM  ر شرکت‌های تعاونی ارومیه 

17

پیمایش

73 نفر

0.84

0.72

1-معیارهای توانمندسازی (رهبری،استراتژی،کارکنان، شرکت‌ها و منابع،فرآیندها)

2-معیارهای نتایج(نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد)

سیویلیکا

1392

سید جواد ایرانبان

علی شیروانی

اجرای مدل تعالی سازمانی و ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی در منطقه عملیاتی پارسیان

18

پیمایشی-توصیفی

127

0.54

0.72

1-معیارهای توانمندسازی (رهبری،استراتژی،کارکنان، شرکت‌ها و منابع،فرآیندها)

2-معیارهای نتایج(نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد)

سیویلیکا

1391

حمیدرضا حسن زاده کریم آباد،حمیده عطارفر،علی عطار فر

بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر تعالی سازمانی صنعت بیمه با رویکرد مدل EFQM

19

تطبیقی-مقایسه ای

30

0.76

0.71

1-رهبری معنوی

2-مدیریت عملکرد

 3-مدیریت محوری و بهبود مستمر

4-حکمرانی خوب

5-عدالت و اخلاق حرفه‌ای

سیویلیکا

1392

علی سیدنقوی، فرزانه قاسمی، غزاله عطاریان

ارائه‌ی الگوی اسلامی-ایرانی منابع انسانی با تأکید بر تعالی سازمانی

20

توصیفی و ریاضی

110 نفر

0.70

0.61

1-دانش و پتانسیل کارکنان  

2-منابع فعالیت در فرآیند منابع انسانی

سیویلیکا

1391

سید علی‌اکبر احمدی، بهروز جلیلوند

ارزیابی تأثیرات به‌کارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM در حوزه منابع انسانی(شرکت هپکو)

21

استفاده از تحلیل SWOT

150

0.76

0.72

1-معیارهای توانمندسازی (رهبری،استراتژی،کارکنان، شرکت‌ها و منابع،فرآیندها)

2-معیارهای نتایج(نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد)

سیویلیکا

1394

محمدابراهیم غلامی تروجنی

دکتر سید علی حدیقی

تدوین استراتژی‌های مدل تعالی سازمانی EFQM و اولویت‌بندی آن‌ها

22

پیمایشی-توصیفی

400

0.52

0.48

1-مهارت فنی

2-مهارت انسانی

سیویلیکا

1392

حسن نخستین آگاه

بهره‌وری و تعالی سازمانی با اولویت‌بندی سطوح توانمندی‌های فنی و انسانی مدیریتی به روش تصمیم‌گیری چندمعیاره

23

پیمایش

321

0.51

0.49

1-توانمندسازها(رهبری،استراتژی،کارکنان، شرکت‌ها و منابع،فرآیندها)

 

2-نتایج(نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد)

سیویلیکا

1394

منصور جنگی زهی

ارزیابی دانشگاه پیام نور مرکز چابهار بر اساس مدل تعالی سازمانی

24

پیمایش

60

0.46

0.54

1-توانمندسازها(رهبری،استراتژی،کارکنان، شرکت‌ها و منابع،فرآیندها)

 

2-نتایج(نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد)

سیویلیکا

1394

اکبر رهنما، علی زاده، رقیه موسی زاده

ارزیابی عملکرد شعب بانک ملی بر اساس مدل تعالی سازمانی

25

پیمایشی-توصیفی

200

0.88

 

ارزیابی نحوه عملکرد(معیار رهبری)

 

سیویلیکا

1393

مژده باقری

بررسی رهبری در کتابخانه‌های دانشگاهی بر اساس معیار الگوی

تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت

26

پیمایش

60

0.47

0.53

1-توانمندسازها(رهبری،استراتژی،کارکنان، شرکت‌ها و منابع،فرآیندها)

 

2-نتایج(نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد)

سیویلیکا

1392

کمال انواری

سیدعلی اکبر فامیل روحانی

ارزیابی کیفیت عملکرد مدیران کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل با استفاده از الگوی

تعالی سازمانی EFQM

27

کاربردی-توصیفی

300

0.53

0.48

1-توانمندسازها(رهبری،استراتژی،کارکنان، شرکت‌ها و منابع،فرآیندها)

 

2-نتایج(نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد)

سیویلیکا

1394

احمدرضا سنجری

مهدی نیکنام

حمید مطهری

آسیب‌شناسی بانک مسکن با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM

28

پیمایشی-تطبیقی

85

0.47

0.53

1-توانمندسازها(رهبری،استراتژی،کارکنان، شرکت‌ها و منابع،فرآیندها)

 

2-نتایج(نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد)

سیویلیکا

1394

زهره اکبرپور

جمشید محمدزاده رستمی

نرگس انصاری

ارزیابی سطح تعالی سازمانی با استفاده از مدل EFQM

)مطالعه موردی بانک قوامین(

29

پیمایشی-توصیفی

350

0.45

0.55

1-توانمندسازها(رهبری،استراتژی،کارکنان، شرکت ها و منابع،فرآیندها)

2-نتایج(نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد)

سیویلیکا

1395

منصور جنگی زهی

عیسی شیبانی امین

بررسی و ارزیابی دانشگاه پیام نور مرکز خاش

30

پیمایشی-مقطعی

36

0.47

0.57

1-توانمندسازها(رهبری،استراتژی،کارکنان، شرکت‌ها و منابع،فرآیندها)

 

2-نتایج(نتایج مشتری، نتایج کارکنان،نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد)

سیویلیکا

1394

زهرا رحیمی و

دیگران

ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM

31

کلیدواژه‌ها


اوکلند، جان، (1392)، تعالی سازمانی جامع: دستیابی به عملکرد کلاس جهانی، مترجم:سعید مرتضوی و دیگران، تهران: به نشر.
آذر، عادل و سعید صفری، (1383)، مدل‌سازی تعالی سازمانی با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 8، شماره 33، تابستان 1383، صفحه 238-111.
بخشنده، قاسم و دیگران، (1395)، فرا تحلیل پژوهش‌های تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان در ایران، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، سال هشتم، شماره 51، بهار و تابستان 1395
زارع، زینب و بختیاری، رقیه و نوری زاده، محبوبه، (1392)، تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد دانشگاه الزهرا)س(، چاپ اول، تهران: ازل.
شیخ زاده، رجبعلی و بهرام زاده، محمد مهدی.(1387). نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در ارتقای عملکرد کسب و کار. ماهنامه مشاور مدیریت، انجمن مشاوران مدیریت ایران، سال 18.
صفری، حسین و دیگران.(1395). جایگاه استانداردهای بین‌المللی ایزو در مدل تعالی سازمانی EFQM. تهران:موسسه کتاب مهربان نشر.
صفری، حسین و دیگران، (1394)، مدل‌های تعالی سازمانی Deming,Malcolm, Baldring, EFQM، تهران:موسسه کتاب مهربان نشر.
قاضی طباطبایی، محمود و ودادهیر، ابوعلی، (1389)، فراتحلیل در پژوهش‌های اجتماعی و رفتاری، تهران: جامعه شناسان.
قربانی زاده، وجه‌الله و حسن نانگیر،سیدطه، (1392)، راهنمای کاربردی فراتحلیل با نرم‌افزار CMA2، تهران: جامعه شناسان.
گرامی، محمدرضا و حمیدرضا نورعلیزاده.(1387). تعالی سازمان‌ها: الگوی تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM. تهران:سرآمد.
محبی مقدم، علی‌اکبر.(1387). مدل تعالی سازمانی EFQM تکنیک‌ها و رویکردهای اجرایی. تهران: موسسه انتشارات یاس بهشت
نجمی، منوچهر و سیروس حسینی (1388). مدل سرآمدی EFQM از ایده تا عمل. تهران: سرآمد.
نجمی، منوچهر (1389). مدل جایزه تعالی 2010. تهران: موسسه مطالعات بهره‌وری و نیروی انسانی.
نوغانی، محسن و سید احمد میرمحمدتبار (1395). فرا تحلیل، مبانی و کاربردها. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
Akkucuk, U. & Gencer,Y. (2017). EFQM Model and Sustainability of Organizations, 2017 2nd International Conference on Advances in Management Engineering and Information Technology (AMEIT2017), ISBN: 978-1-60595-457-8, DOI:10.12783/dtcse/ameit2017/12279
Blaikie, N. (2007). Approaches to school Inquiry, Cambridge: Policy Press.
Bono, J., & Judge, T. (2005). Self-concordance at work: toward understanding the motivational effects of transformational leadership, Academy of Management Journal, 46, 554–571
Cohen, J. (1998). Statistical power analysis for the behavioural sciences (second edition), Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Higgins,J.P.T., & Thompson, S.G.(2002). Quantifying heterogeneity in a meta-Analysis. Statistics in Medicine, 21,1539-1558.
Ilieș Liviu, Pitic Diana and Brătean Diana (2013). Applying the EFQM Excellence Model at the German Study line with focus on the criterion “customer results “. The Journal of the faculty of Economics- Economic. Vol:1, p: 1486- 1494.
Little, J. H.; Corcoran, J., & Pillai, V. (2008). Systematic reviews and meta- analysis, Published by Oxford University Press.
Macaskill, P.; Walter, S., & Irwig, L. (2000). A comparison of methods to detect publication bias in meta-analysis, Statistics in Medicine, 20, 641- 654.
Macaskill, P.; Walter, S., & Irwig, L. (2000). A comparison of methods to detect publication bias in meta-analysis, Statistics in Medicine, 20, 641- 654.
Oakland, J.S. (1999). Winning performance through business excellence. Credit Control.Vol.20, No.7.
Rosenthal, R. (1994). Parametric measures of effect size, In The Handbook of Research Synthesis, Edited by Cooper, H. and Hedges, L. V, Eds, New York: Russell Sage Foundation.
Rosenthal, R., & DiMatteo, M. R. (2001). Meta-analysis: Recent developments in quantitative methods for literature reviews, Annual Review of Psychology, 52, 59–82.
Semnani, F. & Asadi, R. (2016). Designing a Developed Balanced Score-card Model to Assess Hospital Performance Using the EFQM, JCI Accreditation Standards and Clinical Governance, Journal of Business and Human Resource Management, Volume 2, Issue 1.
Sommeerville, Alaine Kerr. (2007). The Applicability of the EFQM Excellence model to higher education. UNIVERSITY OF LONDON THESIS. Available http:// www.academia.edu
Tari, Juan Jose and de Juana-Espinosa,S.(2007).EFQM model self-assessment using a questionnaire approach in university administrative services. Department of Business Management. University of Alicante, Alicante, Spain, the TQM Magazine, Vol.19 No.6.
Tari، J. J. & Espinosa، S. J. (2007). “EFQM model self-assessment using a questionnaire university administrative approach in services”. The TQM Magazine, 19(6), 604-616.
Wolf, F. (1986). Meta-analysis: quantitative methods for research synthesis, Beverly Hills, CA: Sage.