استراتژی پایداری پیشگیرانه و استانداردهای زیست محیطی؛ نقش میانجی سیستم‌های کنترل پایداری

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه استراتژی پایداری پیشگرانه بر استانداردهای زیست محیطی از طریق متغیر میانجی سیستم‌های کنترل پایداری می باشد. ابزار اصلی جمع آوری داده‌ها و اندازه‌گیری متغیرها پرسشنامه بوده است که در قالب طیف لیکرت، تدوین گردید و برای جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان و مدیران شرکت استیل البرز تشکیل می دهند. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 120 نفر برآورد گردید. برای بررسی روایی ابزار تحقیق از پانل متخصصان و برای اندازه گیری پایایی ابزار تحقیق از آماره آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که استراتژی پایداری پیشگیرانه بر روی سیستم های کنترلی پایداری و استراتژی پایداری پیشگیرانه بر استانداردهای زیست محیطی و استراتژی پایداری پیشگیرانه از طریق متغیر میانجی سیستم های کنترلی پایدار بر استانداردهای زیست محیطی دارای تاثیر مثبت و معنی داری می باشند.

کلیدواژه‌ها