نقش استانداردها در نوآوری

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله نقش استانداردها در نوآوری با تأکید ویژه روی فرایندهای طراحی و ساخت، مرور و بررسی شده است. مقاله با تعریف و دسته بندی استانداردها و نیز بررسی نقش و زیرساخت آن ها در جامعه شروع می شود. این روند به طور مشابه درباره ی نوآوری نیز دنبال می شود. با بررسی ارتباط بین نوآوری و استانداردها، تأثیر منفی و مثبت هر یک بر دیگری تعیین می شود. بررسی تاریخچه ی چهار مطالعه ی موردی در حوزه های مختلف- ساخت و تولید، سخت افزار رایانه، طراحی اجزای مکانیکی، و تبادل داده ی محصول نشان می دهد که، همان گونه که انتظار می رفت، استانداردها اغلب از فناوری های نوآورانه ناشی می شوند. همچنین، شگفت این کهاستانداردها اغلب به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب تحریک نوآوری می شوند. نتیجه این که، به طور کلی، مزایای استانداردها برای نوآوری در طراحی و ساخت نسبت به محدودیت های احتمالی آن ها در خلاقیت، بیش تر و مهم تر هستند.

کلیدواژه‌ها


استاندارد، استانداردسازی، نوآوری