تحلیل وضعیت و ارتباط اصول مدیریت ایزو 9000 و مدیریت کیفیت جامع با نقش میانجی برنامه‌های منتخب اهداف کیفی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، فناوری و مهارتی (مطالعه موردی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران

2 گروه مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی وعلو م ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران،ایران

3 گروه مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی وعلوورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران،ایران

4 گروه مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل وضعیت و ارتباط بین اصول مدیریت ایزو 9000 و مدیریت کیفیت فراگیر در کمیته‌ی ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران با نقش میانجی اهداف کیفی، شامل آموزش، پژوهش، فرهنگ، مهارت و فناوری است. روش‎ تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی‌– همبستگی است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ی اصول ایزو 9000، پرسش‌نامه‌ی استاندارد مدیریت کیفیت جامع و پرسش‌نامه‌ی اهداف کیفی استفاده ‌شده است، جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها بعد از اطمینان از اعتبار پرسش‌نامه‌ها از نرم‌افزار PLS در بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده ‌شده است. نمونه آماری پژوهش حاضر 84 نفر از کارمندان، مدیران و کارشناسان کمیته‌ی ملی المپیک است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، بین اصول ایزو 9000 با اهداف کیفی آموزشی، فناوری، فرهنگی، پژوهشی و مهارتی ارتباط مثبت و معنی‌دار وجود دارد، همچنین بین اصول مدیریت ایزو 9000 و مدیریت کیفیت جامع با نقش میانجی برنامه‌های اهداف کیفی آموزشی در کمیته‌ی ملی المپیک ایران نیز ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد. با استفاده از شاخص Q2 استون-‌گیسر در پژوهش حاضر الگوی مفهومی سیستم مدیریت کیفیت جامع در کمیته‌ی ملی المپیک از برازش مناسب برخوردار است؛ الگوی مفهومی پژوهش توانایی پیش‌بینی مناسب را دارد، گفتنی است شاخص نیکویی برازش (GOF) برای سنجش عملکرد آن برابر با 52/0 است.
 
Abstract
The purpose of the present study is to analyze the status and relationship between ISO 9000 management principles and total quality management in the National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran with the mediating role of qualitative goals, including education, research, culture, skills and technology. The research method of this study is descriptive-correlation. The ISO 9000 principles questionnaire, total quality management standard questionnaire and qualitative goals questionnaire were used for data collection. PLS software was used in descriptive and inferential statistics to analyze the data. The sample of the present study is 84 staff, managers and experts of the National Olympic Committee. The results showed that there is a positive and significant relationship between the principles of ISO 9000 with the qualitative goals of educational, technology, cultural, research and skill. There is a positive and significant. Using the Stone-Geyser Q2 index in the present study, the conceptual model of the total quality management system in the National Olympic Committee is well-fitted and the conceptual model is able to predict well the goodness of fit index (GOF) for measuring the performance of the model is 0.52.

کلیدواژه‌ها


اسد، م، حمیدی، م.(1382). بررسی وضعیت مدیریت کیفیت جامع در سازمان تربیت‌بدنی کشور، مجله: المپیک پاییز و زمستان 1382 - شماره‌ی 24 علمی-پژوهشی/ISC ‏8 صص 135 - 142.
استرنبرگ، ر. (۱۳۸۷). روانشناسی شناختی ترجمه‌ی کمال خرازی و الهه حجازی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت)، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۲۴۵-۲.
آقافیشانی، ت. (۱۳۷۷). خلاقیت و نوآوری در انسان‌ها و سازمان‌ها انتشارات ترمه چاپ اول «پرورش استعداد همگانی، ابداع و خلاقیت» الکس. اف. اسبورن، حسن قاسم‌زاده.
آرازشی، ن، سپاسی، ح، نوربخش، م، نوربخش، پ. (1396). طراحی الگوی جامع کیفیت خدمات ارائه‌شده به تماشاگران لیگ برتر بسکتبال، نشریه‌ی مطالعات ورزشی، دوره‌ی 9، شماره‌ی 44، مهر و آبان صفحه‌ی 224-209.
اعتمادی، ح، تاری، غ، رسائیان، ا، (1390). پارادوکس‌های مدیریت کیفیت و راهبردهای آن، مجله: راهبرد توسعه‌ی پاییز 1390 - شماره‌ی 27 علمی-ترویجی/ISC ‏(221- 248).
آموزگار، ح، قدیری علمداری، ق. (1395). بررسی میزان آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن برای استقرار مدیریت کیفیت جامع و سیستم مدیریت کیفیت (ایزو)، مجله: تحقیقات مدیریت آموزشی بهار 1395‌- شماره‌ی 27، 128-125.
بختیاری، م. (1393). بررسی مدیریت کیفیت جامع در ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی، دوره‌ی 6، شماره‌ی 1، تهران نشریه‌ی پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش. 72-53.
بهارستان، ا، اکبری، پ، شائمی، ع. (1391). تحلیل تأثیر فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان، مجله: فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی زمستان 1391، سال سوم - 2 :47 - 68
داور پناه، س، شادروان، ح، طاهری، م. (1397). سنجش روابط علی بین رهبری معنوی و مدیریت کیفیت جامع در دو دانشگاه اصفهان و هرات، فصل‌نامه‌ی علمی- ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت، شماره‌ی 2، پیاپی 28، صص 77-61.
رجب‌بیگی، م، سلیمی، م. (1374). مدیریت کیفیت فراگیر TQM، چاپ اول، تهران انتشارات وزارت جهاد سازندگی- مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صص 66-63.
سجــادی، ن. (1394). مدیریت سازمان‌های ورزشـــی، چاپ پانزدهم، تهــران انتشارات سمـــت، فصل سوم.
عبدلی، س، مهرورز، م، امیر تیموری، م، مرادی، م. (1395). به‌کارگیری استاندارد ایزو 9126 در ارزیابی کیفیت نرم‌افزار الکترونیکی به‌کاررفته در کتابخانه‌های دانشگاه‌های ایران؛ (مطالعه‌ی موردی دانشگاه علامه طباطبایی)، مجله: مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی بهار 1395 - شماره‌ی 13 علمی-پژوهشی -33 54.
فراهانی، ا، کاشف، م، غلام‌زاده، ا، خدادادی، م. (1393). ارتباط مدیریت کیفیت جامع با بهره‌وری در ادارات تربیت‌بدنی استان آذربایجان شرقی، مجله: مدیریت ورزشی بهار-1393 20: 1 - 18.
فرید فتحی، ا، شهلایی، ج. (1391). تحلیل عاملی فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون‌های ورزشی، مجله: پژوهش در مدیریت ورزشی تابستان 1391، سال اول - ‏22 :59 80-.
گروه آژینه، (جعفری، م، اصولی، ح، شهـریاری، ح، شیرازی منش، م، فهیمی، ا). (1390). مدیریت کیفیت فراگیر، جلد اول، چاپ هشتم، تهران مؤسسه‌ی خدمات فرهنگی رسا.
گروه آژینه، (جعفری، م، اصولی، ح، شهـریاری، ح، شیرازی‌منش، م، فهیمی، ا). (1390). مدیریت کیفیت فراگیر، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران مؤسسه‌ی خدمات فرهنگی رسا، 85-83 و
311-317.
مقیمی، م. (1388). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، چاپ دوم، تهران انتشارات ترمه، 518-515.
مقیمی، م، رمضان‎، م، مدیریت صنعتی پژوهش‌نامه‌ی مـدیریت، جلد نهم،1394، چاپ سوم، تهران انتشارات کتاب مهربان، صص 125-120 و 177-175.
مقیمی، م. (1395). مبانی سازمان و مــــدیـــریت، چــــاپ پنجم، تهـــــران انتشارات راه‌دان، 872-568.
نوری، ز. (1391). بررسی میزان یادگیری سازمانی بر‌اساس استاندارد ایزو 9000 در باشگاه‌های ورزشی اصفهان، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی گروه مدیریت ورزشی.
یزدانی، ب، عطافر، ع، فتحی، س، شاهین، آ. (1393). بررسی رویه‌های مدیریت کیفیت جامع در سازمان‌های دولتی ایران مجله: پژوهش‌های مدیریت در ایران تابستان 1393، دوره هجدهم - شماره 2 علمی-پژوهشی/ISC ، صص 215 تا 234
وظایف و اساسنامه‌ی کمیته‌ی ملی المپیک، وب‌سایت رسمی کمیته‌ی ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، 1398، http://www.olympic.ir.
Byrne, Aidan Mr; Barrett, Martin Dr; and Kelly, Richard Mr (2014) “Implementation of ISO 50001 Energy Management System in Sports Stadia,”SDAR* Journal of Sustainable Design & Applied Research: Vol. 2: Iss. 1, Article 1. Available at:http://arrow.dit.ie/sdar/vol2/iss1/1-pp.2-12.
Gadaf Rexhepi, Veland Ramadani and Vanessa Ratten. 2018.TQM Techniques as an Innovative Approach in Sport Organizations Management: Toward a Conceptual Framework. International Journal of Business and Globalisation, 20(1): 18-30. 1 / 2018.
Ika Sartika © 2013 The Authors. Published by Elsevier Ltd. Selection and peer-review under responsibility of The Association of Science, Education and Technology-TASET, Sakarya Universitesi, Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences 103 (2013) 982 - 990.
Muhammad Naeem Khan, Shahab Alam Malik, Saquib Yousaf Janjua, (2019) “Total Quality Management practices and work-related outcomes: A case study of higher education institutions in Pakistan”, International Journal of Quality & Reliability Management, https://doi.org/10.1108/IJQRM-04-2018-0097
Michael W. Toffel, David I. Levine, 2008 - Quality Management and Job Quality: How the ISO 9001 Standard for Quality Management Systems Affects Employees and Employers, Online appendix: Quality Management and Job Quality.1-36.
Shahab Alam Malik, Kanwal Nasim and Muhammad Zahid Iqbal(2013) TQM practices in electric fan manufacturing industry of Pakistan,Int. J. Productivity and Quality Management, 12(4) 361-378.