دوره و شماره: دوره 9، بهار - شماره پیاپی 31، بهار 1398، صفحه 1-100 

علمی ترویجی

1. مقایسه تطبیقی استانداردهای آموزشی ISO 10015 و ISO 29990

صفحه 6-14

حامد محمدی؛ مژگان حاجی رجبی


علمی ترویجی

4. تحقق اقتصاد مقاومتی در پرتو استانداردسازی

صفحه 48-59

میثم نازک تبار؛ یزدگرد بلالک