دوره و شماره: دوره 9، زمستان - شماره پیاپی 34، اسفند 1398، صفحه 1-100 
ارائه مدلی ترکیبی جهت ارزیابی و پیش بینی عملکرد کارآفرینانه شرکت‌های دانش‌بنیان

صفحه 23-38

حبیب زارع احمدآبادی؛ محمدمحسن خدائی میدانشاه؛ فهیمه دهقانی زاده