ارزیابی اثر همزمان واسطه‌گر و تعدیل‌کننده در رابطه بین مادی‌گرایی و خرید اجباری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، واحد عجب شیر، دانشگاه آزاد اسلامی، عجب شیر، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

4 گروه مدیریت، واحد عجب شیر، دانشگاه آزاد اسلامی، عجب شیر، ایران

10.22034/jsqm.2020.130526

چکیده


چکیده
هدف این مقاله تعیین نقش واسطه‌گر و نقش تعدیل کننده در رابطه بین مادی‌گرایی و خرید اجباری است. داده‌ها با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از 362 نفر از مشتریان مراکز خرید پوشاک در استان همدان جمع آوری شد. یافته‌ها نشان داد اثر غیر مستقیم مادی‌گرایی بر خرید اجباری از طریق مدگرایی، توسط جنسیت تعدیل می‌شود. به عبارت دیگر، جنسیت، واسطه‌گری (میانجی‌گری) را تعدیل می‌کند. این مطالعه با برجسته کردن نقش تعدیل‌گری جنسیت و واسطه‌گری مدگرایی در ارتباط بین مادی‌گرایی و خرید اجباری، پیامدهای عملی ارائه می‌دهد. این مطالعه اولین تحقیقی است که یک مدل میانجی‌گری تعدیل شده از رابطه بین مادی‌گرایی، مدگرایی، جنسیت و خرید اجباری را آزمایش کرده است.
واژگان کلیدی:
تعدیل‌کنندگی، نمونه‌گیری، واسطه‌گر