مقایسه تطبیقی استانداردهای آموزشی ISO 10015 و ISO 29990

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی - دانشگاه آزاد قزوین

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

هدف اصلی در مطالعه‌ی حاضر مقایسه و تطبیق معیارهای استانداردهای 10015 ISO و 29990 ISO است. هر‌یک از این دو استاندارد دارای الزامات و ویژگی‌های خاص خود هستند و سازمان‌ها در استفاده از این استانداردها باید توجه ویژه‌ای را مبذول دارند. نگارندگان در نوشتار حاضر به‌منظور تطبیق و مقایسه‌ی معیارهای استاندارد 10015 ISO و 29990 ISO از متن این دو استاندارد و مقالات مرتبط استفاده کرده‌اند. به‌منظور تطبیق و مقایسه‌ی استانداردهای 10015 ISO و 29990 ISO از 13 معیار شامل هدف، دامنه کاربرد، تمرکز، شایستگی، مرجع، گواهی‌نامه، جهت‌گیری، ارزشیابی، تحلیل بازار، ماهیت، طرح‌ریزی، کانون توجه و الزامات فرایندی استفاده شده است. بنابراین، مقایسه و تطبیق این دو استاندارد موجب خواهد شد تا با شباهت‌ها و تفاوت‌های بنیادین آن‌ها آشنا شده و بتوان در‌خصوص استقرار و به‌کارگیری آن‌ها خط‌مشی‌ها و تصمیمات عالمانه‌ای را اتخاذ کرد. استاندارد 10015 ISO در تمامی سازمان‌ها قابلیت کاربرد دارد؛ اما استاندارد 29990 ISO با توجه به فلسفه‌ی حاکم بر آن‌، نمی‌توان برای سازمان‌های خدماتی، صنعتی، تولیدی و نظامی و انتظامی توصیه کرد.


Abstract
The main purpose of the present study is to compare and contrast training standards of ISO 10015 and ISO 29990. Each of these two standards has its own specific requirements and characteristics, and organizations must pay particular attention to the application and use of them. Authors have used the text of these two standards and related articles in their current work to compare the criteria of ISO 10015 and ISO 29990. Thirteen criteria including purpose, scope, focus, competence, reference, certification, orientation, evaluation, market analysis, nature, planning, focus of attention and process requirements were used. Comparing these two standards will allow one to become familiar with their fundamental similarities and differences, and to make wise policies and decisions regarding their deployment and application. ISO 10015 is applicable to all enterprises, however, ISO 29990 cannot be recommended for service, industrial, military and law-enforcement organizations, due to its philosophy.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی‌قوام، ص.(1390)، مقدمه‌ای بر استاندارد آموزشی ایزو 10015 و راهکارهای اجرای آن در دانشگاه علوم انتظامی، فصل‌نامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی،21:
40-39.
ابطحی، س.(1368)، آموزش و بهسازی منابع انسانی، تهران: مؤسسه مطالعات و برنامه‌ریزی، 15.
الوانی، س.(1379)، آموزش مدیریت در عصر نوسازی، مجموعه مقالات آموزش کارکنان، جلد دوم، مجموعه بیست و پنجم، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، 115.
پورشمس، م (1382)، سیستم‌های مدیریت کیفیت، تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، 25.
خراسانی، ا.(1380)، جایگاه آموزش در استانداردهای بین‌المللی، نشریه روش.
خراسانی، ا؛ مهدی، ر.(1385)، سیستم آموزش کارکنان، تهران: انتشارات آریاپژوه، 6-4.
طاهری، ز و سلطان‌حسینی، م، شاهین، آ.(1393). ارزیابی فرایند برنامه‌ریزی آموزش‌های ضمن خدمت اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان براساس الزامات استاندارد ایزو 10015، فصل‌نامه پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 3(2): 28.
فرجی، ر، حسامی، س، حق‌دوست، ر.(1394)، مطالعه‌ی تطبیقی مدل‌های آموزش سازمانی و معرفی نظام جامع آموزش استاندارد ایزو 10015، فصل‌نامه مدیریت استاندارد و کیفیت، 5(1): 46.
میرسپاسی، ناصر (1381)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تهران: انتشارات میر، 215.

ACCESS The SLA-AGC 23rd Annual Conference Bahrain.(2017). The Impacts and Success Factors of ISO 9001 and ISO 29990 in Library Continuing Education, 7-9 March 2017, Technische Hochschule Koln, Cologne, Germany.
Barbazette, J.(2006). Traning Needs assessment, (Methods, Tools and Techniques), Pfeiffer publishing Co.
Chang, Y.H. E.(2010). An empirical study of Kirkpatrick’s evaluation model in the hospitality industry, Doctoral Dissertation, Florida international university, p 1.
Decenzo, D.A., & Robbins, S.(1988). Personnel /Human Resource Management, Third Edition, Prentice Hall. P 240.
Griffiths, K., & Williams, R.A.(1998). A learning approach to change, Gower, p 56.
Kritsonis, W.A. & Smith, Y.E. (2006). The Differences in Professional Development With Corporate Companies and Public Education, National Journal for Publishing and Mentoring Doctoral Student Research, 3(1), pp 1-6.
ISO - 10015: 1999. Quality management – Guidelines for training.
ISO 29990: 2010, Learning services for non-formal education and training, Basic requirements for service providers.
Jacobs, R.L., & Wang,B.(2007). A Proposed interpreatation of the ISO 10015.
Noe, R.A.(1999). Employment Training and Development. United State of America: Irwin/McGraw-Hill. pp 3-4.
Robbins, S.P.(1988). Management: Concepts Applications, Second Edition, Prentice-Hall International, p 240.
Rowold, J.(2008). Multiple effects of human resource development interventions, Journal of European Industrial Training, 32(1).
Saner, R., & Yiu, L.(2005). Does it pay to train? Iso10015 assures the quality and return on investment of training, ISO Management Systems, 4(2), pp 9-13.
Senge, P.M.(1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, New York London Toronto Sydney Auckland.
Wang, P.C., & Wu, H.H.(2011). Integrating quality function deployment with ISO 10015 to discuss the quality of human capital, P 7. www.adequate.org.View in 2010/1.Paper: 02-06.
Yigit, N.(2008). A study on Evaluation of Effectiveness of an Inservice Training (Inset) Course about the Use of Instructional Technologies and Material Development. World Applied Sciences Journal 4 (Supple 1).