بررسی نقش قابلیت نوآوری کسب وکار بر رابطه ی بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری محصول

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

امروزه، پیچیدگی فزاینده، تغییر و تحول دائمی، روند رو‌به‌رشد فنّاوری و رقابت فشرده ازجمله ویژگی‌های محیط‌های رقابتی است. چالش‌های رقابتی جدید متقاضی آن است که شرکت‌ها محیط رقابتی خود را درک کنند. مدیریت کیفیت جامع، یک فلسفه مدیریتی است که شرکت‌ها را به تمرکز روی انبوهی از عملیات سازمانی هدایت می‌کند و به یک درک گسترده‌تر از محتوای رقابتی کسب‌وکار رهنمون می‌سازد. افزون بر این، با شکل‌گیری محیط‌های رقابتی، تنها سازمان‌هایی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند که عملکرد خود را در قابلیت‌های مهم سازمانی همچون نوآوری تقویت کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری- نوآوری محصول- با حضور متغیر مداخله‌گر قابلیت نوآوری کسب‌وکار است. بدین منظور و برای بررسی فرضیه‌های پژوهش، یکی از فعال‌ترین صنایع استان گیلان یعنی صنایع غذایی، به‌عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب گردید و تعداد 190 پرسش‌نامه از مدیران شاغل در این صنایع، جمع‌آوری و تحلیل‌شده است. نتایج تحلیل همبستگی و رگرسیون، از فرضیه‌های مطرح‌شده حمایت کرد. نکته موردتوجه این بوده است که قابلیت نوآوری کسب‌وکار بر رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری محصول، هم نقش میانجی هم تعدیل‌گر ایفا کرده است. نقش میانجی به این معناست که مدیریت کیفیت جامع از طریق تأثیر مثبت و مستقیمی که بر قابلیت نوآوری کسب‌وکار دارد موجب بهبود و ارتقای نوآوری محصول می‌شود، همچنین نقش تعدیل‌گری می‌تواند بیانگر این مطلب باشد که تعامل بین مدیریت کیفیت جامع و قابلیت نوآوری کسب‌وکار، جهت یا شدت اثر روی نوآوری محصول را تغییر خواهد داد.

کلیدواژه‌ها