دوره و شماره: دوره 4، تابستان - شماره پیاپی 12، شهریور 1393، صفحه 1-113