راهبردهای تأثیرگذار بر فرایند توسعه ی محصول جدید در صنایع دفاعی کشور

نویسندگان

چکیده

گسترش رقابت در عرصه‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی، کسب مزیت رقابتی را به حیاتی‌ترین عامل بقا و رشد سازمان‌ها تبدیل کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند یکی از ارکان اصلی موفقیت در کسب مزیت رقابتی برای سازمان‌ها در آینده، توسعه‌ی مداوم محصولات جدید و بهبودیافته است. بر این اساس موفقیت در توسعه‌ی محصول جدید به‌عنوان یک اهرم قوی برای دستـیابی به اهداف راهبردی شـرکت‌ها و صنایع تولیدی است. ازآنجایی‌که رفع نیـازهای فناورانه و یا ارائه‌ی محصولات خاص برای ارتقای قدرت و حفظ برتری هر کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و صنایع دفاعی نیز یکی از ارکان اصلی حفظ قدرت و برتری کشور به‌ شمار می‌آید، در این پژوهش تلاش شده است تا راهبردهای تأثیرگذار بر توسعه‌ی محصولات جدید دفاعی موردبررسی قرار گیرند. بدین منظور پس از بررسی ادبیات تحقیق و استخراج چارچوب مفهومی فرایند توسعه‌ی محصول جدید، با انجام مصاحبه با 10 نفر از خبرگان آشنا به مفاهیم توسعه‌ی محصول جدید و نوآوری فناورانه در صنایع دفاعی و تحلیل و جمع‌بندی نظرات آن‌ها از طریق جدول کدگذاری، تعداد 26 عامل فرعی در قالب شش عامل اصلی به‌عنوان راهبردهای اصلی تأثیرگذار بر فرایند توسعه‌ی محصول جدید در صنایع دفاعی کشور شناخته شد و در انتها نیز الگوی پیشنهادی راهبردهای اثرگذار بر فرایند توسعه‌ی محصول جدید در صنایع دفاعی براساس نتایج تحقیق ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها