بررسی شکلی و محتوایی انواع استانداردهای مدیریت پروژه با دامنه ی جهانی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

مدیرانی که به‌دنبال استقرار یکی از استانداردهای مدیریت پروژه هستند در انتخاب استانداردها و روش‌شناسی‌های متعددی که در این زمینه وجود دارد دچار سردرگمی و ابهام می‌شوند. برای این منظور در این مقاله ابتدا به بررسی تعاریف و اصطلاحاتی که به‌کرات در مدیریت پروژه مورداستفاده قرار می‌گیرند پرداخته‌شده و سپس استانداردهای معتبر در این حوزه موردبررسی قرارگرفته و باهم مقایسه شده‌اند تا بتوان مدیران پروژه را در انتخاب گزینه‌ی برتر یاری نمود. در بین استانداردها و روش‌شناسی‌های مختلف مدیریت پروژه استانداردهای 2012 PMBOK،ICB و ISO 21500و روش‌شناسی PRINCE 2 و استانداردهایی که در سطح و دامنه جهانی کاربردی شده‌اند موردتوجه قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها