مروری بر انواع سیستم های کدگذاری اقلام و کاربردهای آن ها

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به ارائه ی تعریف و بیان ضرورت استفاده از سیستم کد گذاری اقلام پرداخته شده است. علاوه بر آن ضمن دسته بندی سیستم های کد گذاری اقام با توجه به هدف آن ها، مشخصات هر دسته از سیستم ها با ذکر مثال و کاربردهای مربوطه بیان شده است. علاوه بر سیستم های کد گذاری، به استانداردهای مرتبط با مدیریت داده ها و کد گذاری نیز اشاره شده و برخی از سازمان ها و نهادهای ارائه دهنده ی خدمات کدگذاری معرفی شده اند. کیی از انواع سیستم های کدگذاری اقلام، سیستمی است که برای استفاده در بخش دفاعی کشور ایجادشده و توسط مرکز دفاعی راهبری سامانه کدگذاری اقام پشتیبانی می شود. این سیستم کدگذاری و کاربردهای آن در انتهای مقاله معرفی شده است. با استقرار یک سیستم در همه ی واحدهای دفاعی، یکپارچگی و هماهنگی در توصیف و شناسایی کالا بین آن ها ایجاد شده و تبادل داده ها با یک زبان مشترک ممکن می شود.

کلیدواژه‌ها