مدل برنامه ریزی چندهدفه فازی-تصادفی برای مسئله انتخاب تأمین کننده

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

هدف از این مقاله ارائه‌ی مدلی جهت تخصیص سفارش به تأمین‌کنندگان در شرایط عدم ‌اطمینان است. بدین منظور از روش‌های برنامه‌ریزی فازی و برنامه‌ریزی تصادفی جهت غلبه بر شرایط عدم ‌اطمینان و ابهامات موجود در مسئله استفاده‌شده است. مدل ارائه‌شده، برای یک مسئله واقعی در انتخاب تأمین‌کنندگان به‌کار گرفته‌شده است. خروجی مدل، مبیّن تخصیص سفارش به هر‌یک از تأمین‌کنندگان با در‌نظر‌گرفتن اهداف فازی، متغیرهای عدد صحیح و تصادفی‌بودن پارامترهای تقاضا و انعطاف‌پذیری است.

کلیدواژه‌ها