مدل بهینه عملکرد بانکی مبتنی بر TQM و ERM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی‌، بناب، ایران.

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

4 دانشیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب، ایران

10.22034/jsqm.2020.256334.1260

چکیده

چکیده: در دنیای رقابتی امروزی بانک ها به دنبال حفظ سهم بازار خود و بدست آوردن سهم بیشتری از بازار و حفظ مشتریان خود می باشند، در نتیجه بهبود کیفیت، مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد از فاکتورهای مهم بقای بانک ها در دنیای کنونی است. در همین راستا، مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و مدیریت ریسک سازمانی( ERM) یکی از نظام های پر طرفداری است که سازمان ها برای رسیدن به سطح بالایی از کیفیت از آن بهره می برند. تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری به بررسی و اولویت بندی عوامل مرتبط با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، فاکتورهای مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت ریسک سازمانی بر بهبود عملکرد بانکی با مطالعه موردی بانک های دولتی استان آذربایجانشرقی پرداخته شده است.
یافته‌های پژوهش گویای آن است که مدیریت کیفیت جامع و مدیریت ریسک سازمانی نقش موثری بر بهبود عملکرد بانک‌های استان آذربایجان‌شرقی دارد. بنابراین به طور کلی با استخراج چنین الگویی، می توان سازوکار مشخصی برای ارزیابی، تدوین خط مشی و ارتقای کیفیت اعتباری نظام بانکی تدوین نمود.

کلیدواژه‌ها