دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-130 

مقاله پژوهشی

طراحی الگوی شفافیت سازمانی در جهت سلامت نظام اداری

صفحه 1-41

10.22034/jsqm.2020.254650.1258

محمد امین جمشیدیان؛ ناصر میرسپاسی؛ کرم اله دانش فرد


بررسی نقش کنترل کیفیت بر ارزش شرکت در چرخه عمر

10.22034/jsqm.2020.244041.1226

عالمه مداحیان امیری؛ سید علی نبوی چاشمی؛ ایرج مهدوی؛ رضا حسن زاده


مدل بهینه عملکرد بانکی مبتنی بر TQM و ERM

10.22034/jsqm.2020.256334.1260

علی افروزیان اذر؛ نادر رضایی؛ زهره حاجی ها؛ عسگر پاک مرام