بررسی نقش کنترل کیفیت بر ارزش شرکت در چرخه عمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری مدیریت صنعتی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی بابل

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، ایران

3 استادگروه مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران

4 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه روزبهان ساری،ساری،ایران

10.22034/jsqm.2020.244041.1226

چکیده

این مقاله به بررسی مدیریت کیفیت بر ارزش شرکت در چرخه عمر می‏پردازد و آن را با شرکت‏های همتای فاقد کنترل کیفیت مقایسه می‏نماید. برای این منظور جهت سنجش الگوی مدیریت کیفیت در بین سیستم‏های کیفیت، گواهینامه ایزو9001 که مربوط به سیستم کنترل کیفیت است مبنای کار قرار گرفت. و شرکت‏هایی که فاقد این گواهینامه بودند، شرکت‏های فاقد کنترل کیفیت معرفی شدند. برای سنجش ارزش شرکت از معیار نسبت کیوتوبین استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت‏های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می‏باشد که قبل از بازه زمانی تحقیق از سال 1391تا 1397 گواهینامه کنترل کیفیت ایزو9001 را دریافت کرده بودند و همچنین شرکت‏هایی که در بازه زمانی تحقیق فاقد گواهینامه ایزو 9001 بودند. برای تحلیل معادلات رگرسیونی چند متغیره، روش داده‏های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت و تصادفی بررسی و آزمون شد. نتایج این تحقیق نشان داد اخذ ایزو توانسته است در دوره رشد تاثیر معناداری بر ارزش شرکت داشته باشد.اما در دوره بلوغ نتوانسته تغییر چندانی بر ارزش شرکت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها