طراحی الگوی ارتقای کیفیت روحیه تعاون فراگیران نظام آموزش و پرورش مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

10.22034/jsqm.2020.256740.1264

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی ارتقای کیفیت روحیه تعاون دانش‌آموزان در نظام آموزش و پرورش بود. در پژوهش حاضر از روش کیفی مبتنی بر نظریه‌ داده‎بنیاد استفاده شد. مشارکت‌کنندگان بالقوه تمامی خبرگان، دبیران و متخصصان آموزش و پرورش در شهر شیراز بودند که با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع انتخاب صاحب‌نظران کلیدی، با 20 نفر از خبرگان، مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. برای رسیدن به کفایت نمونه از اشباع نظری استفاده شد، به‌طوری که مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده‌های پژوهش با روش مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری و جهت تضمین قابلیت اطمینان و کفایت داده‌های پژوهش، از روش مطالعه مکرر، مقایسه داده‌ها، خلاصه‌سازی و دسته‌بندی اطلاعات بدون اعمال تغییرات در داده‌ها، استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که مقوله و مولفه‌های ارتقای کیفیت روحیه تعاون شامل 20 مقوله و 65 مفهوم می‌باشد که بر اساس رهیافت نظام‌مند نظریه‌ داده‌بنیاد اشتراس و کوربین پس از کدگذاری باز، مفاهیم و مقوله‌ها استخراج شدند و در مرحله کدگذاری محوری این مقوله‌ها در قالب شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، پدیده‌محوری، راهبردها و پیامدها شناسایی و سپس الگوی ترسیمی پژوهش ترسیم شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از منظر مقوله‌ پیامدی؛ ارتقای فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی، افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی، افزایش مشارکت اجتماعی، افزایش مهارت‌های ارتباطی و گروهی، غنی‌سازی ارزش‌های انسان‌دوستانه، رشد انگیزه و پیشرفت تحصیلی؛ می‌تواند موجب ارتقای کیفیت روحیه تعاون دانش‌آموزان شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات