دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 37، اسفند 1399 

مقاله پژوهشی

راهبردهای توسعه و ارتقای کیفیت صنعت محتوای دیجیتال در ایران

صفحه 1-23

گلایول ٌصفوی جهرمی؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ پیام حنفی زاده؛ حامد حاج میرزائی


استانداردسازی ابزاری راهبردی در مدیریت نوآوری دفاعی

صفحه 54-80

10.22034/jsqm.2021.266655.1288

محمدرضا سالمی نجف آبادی؛ جواد فهیم؛ سهراب عبداله‌زاده


مقاله پژوهشی

ارزیابی کیفیت خدمات شرکت‌های پخش دارویی با رویکرد ترکیبی کانو، سروکوال و شبکه هوش مصنوعی

صفحه 110-131

10.22034/jsqm.2021.274936.1313

حبیب زارع احمدآبادی؛ علی صفاری دربرزی؛ سیدحبیب الله میرغفوری؛ مسعود جعفری ندوشن